Ocena brak

Anazliza Marketingowa Muzeum na Majdanku

Autor /ScufadoInonfimbymb Dodano /18.03.2005

Analiza marketingowa Muzeum Na Majdanku

Tematem mojej pracy jest analiza marketingowa Muzeum na Majdanku.
Analizy dokonałem na podstawie klasyfikacji w której wyodrębnia się pięć grup.
(5P- od początkowych liter słów angielskich): 1.Produkt (Produkt)- jego jakość, opakowanie, wygląd itp., 2. Cena (Price)- stosuję się różne strategie cenowe, 3. Dystrybucja (Place)- którędy, jak i kiedy produkt dociera do odbiorcy, 4. Promocja (promotion)- wszelkie formy działań promocyjnych, w tym reklama, oraz- ewentualnie- 5. Ludzie (People)- ten „element” jest ważny szczególnie w dziedzinie usług, gdzie „produktem” są ludzkie działania i umiejętności ( obecnie często niektóre usługi nazywa się produktami bez cudzysłowie- szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń i finansów).

1. Muzeum na Majdanku jako produkt turystyczny Lubelszczyzny

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do jego najważniejszych zadań należy troska o zachowanie w należytym stanie terenów poobozowych i znajdujących się tu budynków i urządzeń, a także dokumentowanie historii obozu na Majdanku i upowszechnianie wiedzy na jego temat. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.
Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu

Państwowe Muzeum na Majdanku dzieli się na dziewięć działów, wśród których wyodrębnia się: Dział Muzealny, Dział Archiwalny, Dział Edukacyjny, Dział Naukowy, Biblioteka, Dział Konserwacji, Dział Ochrony Muzeum, Dział Ekonomiczno – Finansowy, Dział Administracyjno – Gospodarczy.

W zasobach Muzealnych znajdują się : Muzealia , Zasób archiwalny oraz Księgozbiór.

Muzealia Historyczne
Główną część zbiorów historycznych stanowią zabytki przejęte po oswobodzeniu obozu i przedmioty odnalezione na jego terenie. Niewielka liczba reliktów pochodzi z darów i zakupów. Zbiory te obejmują następujące kategorie przedmiotów:
I Tekstylia (pasiaki i ubrania cywilne, więźniarskie numery obozowe)
II Przedmioty przywiezione przez więźniów do obozu (naszywki i przywieszki bagażowe, szczotki, klucze, okulary, maszynki do golenia, walizka)
III Obuwie (drewniane obuwie obozowe i skórzane buty cywilne odebrane więźniom)
IV Przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu (metalowe numery więźniarskie,tablice obozowe, stoły, prycze, naczynia, kotły kuchenne, urządzenia pralnicze)
V Narzędzia terroru (pejcze, puszki po cyklonie B, piece krematoryjne, szubienica)
VI Przedmioty i pozostałości związane z eksploatacją zwłok (urny, włosy, prochy)
VII Przedmioty kultu religijnego różnych wyznań (modlitewniki, różańce, zwoje Tory)
VIII Obiekty poobozowe i pomniki (komory gazowe, krematorium, baraki, budki i wieże wartownicze, Kolumna Trzech Orłów, Pomnik Walki i Męczeństwa, Mauzoleum)
IX Przedmioty artystyczne (sztuka obozowa - rysunki, kartki świąteczne, pierścionki, kałamarze, popielniczki, papierośnice i inne przedmioty wykonane w obozie przez więźniów)

Muzealia Artystyczne
Zbiory sztuki współczesnej poświęcone są głównie tematyce martyrologicznej i antywojennej. Kolekcja, zapoczątkowana w 1945 r., obejmuje takie dziedziny sztuki jak malarstwo, grafika, rzeźba i medalierstwo, fotografia i plakat artystyczny oraz sztuka ludowa. Jest efektem licznych konkursów plastycznych i wystaw realizowanych w Muzeum, zwłaszcza zaś cyklicznych konkursów odbywających się pod nazwą Międzynarodowe Triennale Sztuki „Majdanek”. W zbiorach Muzeum znajdują się prace Zinowija Tołkaczewa, Zenona Kononowicza, Karola Lindera, Mariana Bogusza, Józefa Szajny, Jacka Sienickiego, Leszka Mądzika, Erny Rosenstein, Teresy Pągowskiej, D. Capobianco, Yuji Hiratsuka, Hermana Heblera, Jiriego Anderlego, Evy Choung-Fux, Masataka Kuroyanagi


W zasobach archiwalnych do dyspozycji odwiedzających znajdują się między innymi:
I. Archiwum administracji obozu koncentracyjnego w Lublinie 1941-1944
II. Akcja Reinhardt – magazyny na ul. Chopina w Lublinie
III. Dokumenty prywatne personelu obozowego 1942-1944
IV. Archiwum organizacji więźniów (ruch oporu, wzajemna pomoc itp.)
V. Dokumenty prywatne więźniów
VI. Obce registratury

W zespole akt kancelarii obozu koncentracyjnego znajdują się m.in.:
• rozkazy komendantury (1941-1944)
• stany liczbowe więźniów
• kartoteka pieniężna (2500 dokumentów)
• kartoteka odzieżowa (5580 dokumentów)
• wykazy komand roboczych
• księgi zmarłych
• korespondencja w sprawie cyklonu B


Biblioteka Państwowego Muzeum na Majdanku gromadzi literaturę specjalistyczną z zakresu historii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Jej księgozbiór liczy prawie 13 tys. woluminów, w tym wiele opracowań w języku niemieckim. Muzeum posiada m.in. pokaźną kolekcję niemieckich książek propagandowych wydanych w okresie III Rzeszy (2682 tomy). Ponadto w zbiorach bibliotecznych znajdują się czasopisma fachowe, w tym „Dzieje Najnowsze”, „Żydowski Kwartalnik Historyczny”, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, „Judaica Bohemiae”, „Vierteljahrshefte fr Zeitgeschichte”, „Terezinske Listy”, „Holocaust and Genocide Studies”.
Książki i czasopisma udostępniane są zainteresowanym w czytelni biblioteki, która mieści się w budynku administracyjnym Muzeum


2. Usługi i ich dystrybucjaPaństwowe muzeum na Majdanku posiada szeroko rozwiniętą ofertę przygotowaną dla odwiedzających je turystów. Pracownicy Muzeum przygotowali szereg usług mających na celu jak najlepsze przedstawienie odwiedzającym historii oraz znaczenia odwiedzanego miejsca. Wśród ofert znajduję się oferta o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży.
Działalność pedagogiczna PMM nawiązuje do teorii pedagogiki pamięci, która postuluje, aby obcowanie z historią miało charakter aktywny. Najbardziej pożądanymi formami aktywnego obcowania z przeszłością w muzeach-miejscach pamięci są przede wszystkim dni studyjne, warsztaty historyczne i programy oparte na edukacji metodą projektów.
Ważną rolę w przygotowaniu, realizacji i podsumowaniu programów edukacyjnych odgrywają nauczyciele i opiekunowie grup. Ich aktywny udział w projekcie powinien obejmować merytoryczne przygotowanie uczestników do wizyty w muzeum, omówienie i zaplanowanie z pracownikami Działu Edukacji przebiegu programu, dostosowanie go do zainteresowań, oczekiwań oraz możliwości intelektualno-emocjonalnych uczniów, a po jego zakończeniu dokonanie ewaluacji całego przedsięwzięcia. Aktywne formy edukacji historyczno-obywatelskiej kierowane są do uczniów gimnazjów, którzy ukończyli 14 rok życia, uczniów szkół średnich, studentów, a także do pedagogów i osób zainteresowanych metodyką i dydaktyką edukacji historycznej w miejscach upamiętniania. Zajęcia prowadzone są w grupach 30 osobowych , na wystawie historycznej, w pracowni edukacyjnej, w archiwum, bibliotece, a także w barakach mieszczących instalacje multimedialne. Muzeum udostępnia uczestnikom programów materiały archiwalne, literaturę specjalistyczną i relacje świadków. Organizuje również projekcje filmów dokumentalnych oraz spotkania z byłymi więźniami Majdanka. Dodatkowo Muzeum na Majdanku organizuje szereg zajęć edukacyjno historycznych takich jak: Dzień studyjny dla młodzieży, Zwiedzanie interaktywne dla uczniów szkół średnich i studentów, kilkudniowe warsztaty historyczne, Międzynarodowe projekty edukacyjno- historyczne, Seminaria edukacyjne dla nauczycieli.


3. Ceny oraz godziny otwarcia

Muzeum na Majdanku oferuje oprowadzanie w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
Uprawnienia do oprowadzania zwiedzających na terenie byłego obozu koncentracyjnego posiadają także przeszkoleni w muzeum przewodnicy PTTK, którzy oprowadzają w jęz. angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, ukraińskim, włoskim.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Lublinie.
Muzeum czynne jest codziennie, we wszystkie dni tygodnia.
Czynne codziennie oprócz poniedziałków, świąt państwowych i religijnych w godzinach:
8.00 – 16.00 (kwiecień – październik), w pozostałych miesiącach do godziny 15.00

Opłaty:
- parkingi: autobusy - 20 zł, busy - 10 zł, samochody osobowe - 5 zł, motocykle - 2 zł
- projekcja filmu "Majdanek obóz koncentracyjny w Lublinie" (25 min.) w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej - 3 zł od 1 osoby
- oprowadzanie (ok. 3 godzin) w jęz. polskim - 60 zł, w jęz. angielskim, niemieckim, rosyjskim - 100 zł
- odczyt - 30 zł
- dzień studyjny, interaktywne zwiedzanie - 120 zł (grupy polskie), 140 zł (grupy zagraniczne)
- warsztaty, seminaria historyczne - 130 zł (grupy polskie), 150 zł (grupy zagraniczne)


4. Promocja

Promocja zwana również polityką komunikowania się jest jednym z głównych narzędzi marketingu mix. Jest sposobem komunikowania się z potencjalnymi nabywcami towarów i usług dla wpływania na ich podstawy i zachowania na rynku. Poprzez promocję dany produkt lansuje swój wizerunek na rynku, zachęca do zakupów określonych dóbr i usług w określonym miejscu i czasie i na określonych warunkach oraz dąży do zdobycia przewagi nad konkurentami.

Głównymi źródłami promocji są radio, regionalna telewizja, Internet, foldery ulotki informacyjne, liczne publikacje popularno naukowe. Na promocje Muzeum na Majdanku wpływają liczne imprezy ,opracowania takie jak:
• Wystawa „Jan Paweł II na Majdanku” 9 czerwca 2007 roku mija 20. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia Państwowe Muzeum na Majdanku przygotowało wystawę fotograficzną dokumentującą przebieg wizyty.
• Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Zwięzłe, ale oparte na szerokiej bazie źródłowej opracowanie na temat eksterminacji więźniów żydowskich w obozie na Majdanku w latach 1941-1944. Ukazując wielofunkcyjność KL Lublin w nazistowskiej polityce „ostatecznego rozwiązania”, autor skupił uwagę przede wszystkim na zagładzie w komorach gazowych i masakrze Żydów 3 listopada 1943 r. podczas tzw. akcji „Dożynki”.


• Międzynarodowe Triennale Sztuki „Majdanek” to cykliczna impreza artystyczna o charakterze konkursu organizowana w Państwowym Muzeum na Majdanku od 1983 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą „Międzynarodowe Triennale Sztuki ‘Przeciw wojnie’ Majdanek” i była kontynuacją ogólnopolskich wystaw plastycznych odbywających się w Lublinie od 1962.5. Ludzie – pracownicy Muzeum na Majdanku

Pracownicy Muzeum na Majdanku są jego bardzo istotnym elementem, gdyż muszą zadbać o dobry wizerunek muzeum .dla odwiedzających je turystów, rodzin, ale także zadbać o to by nie naruszono i zniszczono wystawionych tam eksponatów itp.. Niewątpliwie pracownicy Muzeum na Majdanku to ludzie posiadający ogromną wiedzę na temat wydarzeń z tamtego okresu. Ludzie pracujący w muzeum posiadają uprawnienia do oprowadzania zwiedzających na terenie byłego obozu koncentracyjnego . Przeszkoleni w muzeum przewodnicy PTTK, oprowadzają w jęz. angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, ukraińskim, włoskim.

ANALIZA SWOT

Mocne strony:

-atrakcyjne położenie Muzeum na Majdanku
-dobra dostępność komunikacyjna
- Bogate zbiory muzealne (eksponaty o szczególnej wartości historycznej, artystyczne, poznawcze
-Bogate zasoby ludzkie , finansowe, rzeczowe, informacyjne
- Konserwacja obiektów
- Sposób współpracy z innymi muzeami, uczelniami, instytucjami naukowymi.
- Stopień opracowania i dostępności zbiorów
- różnorodność narodowa i etniczna mieszkańców
- budowanie pozytywnego wizerunku miasta
- istnienie stałego kalendarza imprez kulturalnych.


Słabe strony:

- słabo rozwinięta baza noclegowa
- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
- brak dobrej informacji turystycznej w mieście
- brak innych obiektów turystycznych w mieście


Szanse:

- dostępność funduszy z UE
- rozwój działań wspierających szkolną edukację historyczna i kulturalną młodzieży
- promocja dorobku kultury w połączeniu z walorami turystycznymi miasta
- kreowanie i promocja produktów lokalnych związanych z historią
- wykorzystanie dla rozwoju turystycznego Lublina jego walorów historycznych.

Zagrożenia:

- ograniczenie środków finansowych na działalność kulturalną
- ubożenie społeczeństwa
- niewykorzystanie środków finansowych z UE na rozwój turystyki
- brak stabilnych działań państwa w zakresie rozwoju turystyki

Źródła:
1. Przydatek E., Przydatek J., Promocja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
2. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1997.
3. Strona internetowa: http://www.majdanek.pl

Podobne prace

Do góry