Ocena brak

ANALOGICZNOŚĆ POJĘCIA „BYTU"

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Z metafizycznego punktu widzenia kaŜdy poszczególny byt ujmowany jest nie jako to oto indywiduum (np. ten oto Jan) ani jako egzemplarz pewnego gatunku (np. jako człowiek), lecz tylko jako coś określonego, istniejącego. Świadomość tego, że w kaŜdym bytowym wypadku mamy do czynienia z inną treścią i z innym istnieniem, Ŝe kaŜdy byt jest bytem na swój sposób i przez to nie jest bytem dokładnie w tym samym sensie - świadomość, która się pogłębia i precyzuje w miarę przeprowadzenia analiz metafizycznych - prowadzi do uznania,  że pojęcie bytu jako bytu (stosowane do kaŜdego bytu) nie jest pojęciem jednoznacznym. Nie jest też pojęciem tak wieloznacznym, jak np. terminzamek" zastosowany do obronnego zabudowania i do urządzenia zamykającego drzwi. Technicznie mówiąc, jest to pojęcie analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej, metafizycznej" 3), co nie znaczy, że nie ma określonego, stałego znaczenia.

Chodzi o to, że w kaŜdym bycie bytowość (to, że i jakim bytem jest dany byt) realizuje się według pewnych proporcji, przy czym za kaŜdym razem inne są czynniki tej proporcji. Inaczej ma się istnienie konia do konia niŜ istnienie sierści konia do sierści konia (chociaŜ podobnie), inaczej ma się istnienie konia do konia niŜ istnienie osoby ludzkiej do osoby ludzkiej, inaczej wreszcie ma się istnienie dzieła sztuki do dzieła sztuki, istnienie wyobraŜenia do treści wyobraŜenia - nie mówiąc już o tym, jak ta sprawa ma się w bycie absolutnym. Zarazem jednak zachodzi podobieństwo między tymi proporcjami: w kaŜdej z nich istnienie odpowiada treści tego, co istnieje, jest tym, czym coś istnieje, aktem istoty. W każdym bycie istota (= określona treść) i istnienie odgrywają taką samą rolę.

Podobne prace

Do góry