Ocena brak

Analiza wydajności parku maszynowego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011

Charakterystyka

Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny być tak kształtowane, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Analizę czynników produkcji tworzy analiza stanu i wykorzystania maszyn i urządzeń oraz sieci handlowej.


Analizę stanu maszyn i urządzeń ocenia się przy wykorzystaniu wartości brutto oraz wartości ich umorzenia.


Wzrost wartości brutto maszyn i urządzeń mówi o rozwoju przedsiębiorstwa lub o zwiększeniu stopnia jego mechanizacji. Wysoki wskaźnik zużycia maszyn i urządzeń świadczy natomiast o ich starzeniu się, pogorszeniu ich stanu technicznego oraz wartości użytkowej posiadanych maszyn i urządzeń.


Kierunki analizy wydajności parku maszynowego

Analiza wydajności parku maszynowego może sprowadzać się do analizy niskiej wydajności konkretnych maszyn, wysokiej ich dekapitalizacji, będącej źródłem przestojów w przypadku różnego rodzaju awarii , przeglądów i konserwacji. Powodem niemożności wykonania zatwierdzonych planów produkcyjnych może być także niezadowalająca liczba maszyn wykorzystywana przy danym zadaniu przy jednocześnie zbyt dużej ich liczbie na innym stanowisku. Tak więc do oceny wydajności parku maszynowego wykorzystuje się szereg wskaźników:


Wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy

jest wynikiem relacji pomiędzy zaangażowanymi środkami trwałymi a jednostką wykonanej pracy żywej. Mierzy stopień nasycenia środkami trwałymi.


<math>Wt = { St \over Lz }</math>


Gdzie:

 • Wt - wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy
 • St - wykorzystane środki trwałe(maszyny i urządzenia maszynowe)
 • Lz - liczba zatrudnionych pracowników

Wskaźnik energetycznego uzbrojenia pracy

informuje nas o stopniu uzbrojenia w urządzenia energetyczne pracy żywej czyli możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii.


<math>We = { Ms \over Np }</math>


Gdzie:

 • We - wskaźnik energetycznego uzbrojenia pracy,
 • Ms - moc silników i urządzeń energetycznych,
 • Np - nakład pracy żywej.

Wskaźnik mechanizacji

określa stosunek produkcji wykonanej przy zastosowaniu maszyn do produkcji ogółem.


<math>Wm = { Pm \over Pc }</math>


Gdzie:

 • Wm - wskaźnik mechanizacji,
 • Pm - wartość produkcji wykonanej przy użyciu maszyn,
 • Pc - całkowita wartość uzyskanej produkcji.

Wskaźnik umaszynowienia pracy

pokazuje procentowy udział pracy maszyn do pracy wykonanej przez zatrudnionych


<math>Wu = { Gm \over Gz } \cdot 100%</math>


Gdzie:

 • Wu - wskaźnik umaszynowienia pracy,
 • Gm - liczba godzin pracy maszyn,
 • Gz - liczba godzin pracy zatrudnionych pracowników.

Wskaźnik gotowości produkcyjnej

pokazuje ogólny stan zastosowania parku maszynowego w działalności wytwórczej.


Wskaźnik wartości produkcyjnej

pokazuje część parku maszynowego czynnego ( takie maszyny i urządzenia które mogą być nadal wykorzystywane), czyli:


<math>Wsp = { Mc \over M }</math>


Gdzie:

 • Wsp - wskaźnik wartości produkcyjnej,
 • Mc - przeciętna liczba maszyn i urządzeń czynnych,
 • M - przeciętna liczba maszyn i urządzeń zainstalowanych.

Wskaźnik wykorzystania maszyn produkcyjnych


<math>Wwmp = { lmc \over (lmz * lmp) }</math>


Gdzie:

 • Wwmp - wskaźnik wykorzystania maszyn produkcyjnych,
 • lmc- liczba maszyn wykorzystywanych- czynnych
 • lmz- ogólna liczba maszyn zainstalowanych w danym przedsiębiorstwie
 • lmp- suma maszyn posiadanych w przedsiębiorstwie

Wskaźnik zaangażowania maszyn zainstalowanych


<math>Wzm = { Mnz \over Mz }</math>


Gdzie:

 • Wzm - wskażnik zaangażowania maszyn,
 • Mnz - średnia liczba maszyn i urządzeń na najliczniejszej zmianie,
 • Mz - średnia liczba maszyn i urządzeń zainstalowanych.

Ocenę wykorzystania zdolności produkcyjnych parku maszynowego przeprowadza się na podstawie czasu pracy maszyn i wielkości wytworzonej produkcji. Badanie czasu pracy dotyczy ekstensywnego wykorzystania i przeprowadzane są na podstawie wskaźników nominalnego wykorzystania czasu pracy i wskaźników postoju. Oprócz ekstensywnego wykorzystania bada się intensywne jego wykorzystanie na podstawie wielkości produkcji przypadającej na jednostkę czasu pracy maszyn i urządzeń


Wskaźnik intensywnego wykorzystania maszyn i urządzeń (W iw) = rzeczywista wydajność zaangażowanych maszyn i urządzeń/ potencjalna wydajność tych maszyn i urządzeń


Wskaźnik ekstensywnego wykorzystania maszyn (Wew) - mierzy się długością czasu pracy parku maszynowego


Wew = wartość produkcji uzyskanej przy pomocy maszyn/ nominalny czas pracy * maksymalna możliwa do osiągnięcia produkcja w jednostce czasu.


Amortyzacja maszyn i urządzeń

Przez amortyzację rozumie się zmniejszenie wartości początkowej parku maszynowego przez zaliczenie zmniejszonej ich wartości do kosztów uzyskania przychodów. Jest ona związana z zużywaniem się(starzeniem się) środków trwałych oraz ich reprodukcją. Jest swoistym sposobem odtwarzania wartości maszyn i urządzeń. Podstawą obliczenia amortyzacji jest wartość początkowa- wartość brutto.


Autor: Agnieszka Pasieczna
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry