Ocena brak

ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SEKTORA MSP.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

W 1996 r. małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,73% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw w całej gospodarce.Zwiększenie się liczby przedsiębiorstw w tych latach wpłynęło w znacznym stopniu na wzrost zatrudnienia w sektorze MSP i było jednym z głównych czynników ograniczających bezrobocie w kraju.Udział sektora MSP w liczbie pracujących w całej gospodarce szacuje się na 60%.Odnotowano także stały wzrost przychodów MSP ze sprzedaży produktów i towarów. W ostatnim okresie tym powiększył się także udział MSP w przychodach ze sprzedaży produktów i towarów w całej gospodarce z 40% w 1993 r. do 46% w 1996 r by w 1998 zbliżyć się do 50%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto w ostatnich latach w przedsiębiorstwach do 50 osób pracujących kształtował się na poziomie 2,5%, a w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących od 51 - 250 osób na poziomie 3,5%. Udział podatku dochodowego w wyniku finansowym brutto w przedsiębiorstwach MSP kształtował się w tym okresie na poziomie 29 - 33%. Od 1993 obserwuje się wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych. Jednakże jego udział w ogólnokrajowych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw nie odzwierciedla roli i znaczenia sektora MSP w gospodarce. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W omawianym okresie systematycznie wzrastała wielkość eksportu sektora MSP. Jednakże jego udział w eksporcie ogółem miał tendencję malejącą (w 1994 r. stanowił 23%, a w 1997 r. 20%).Również import towarów realizowany przez sektor MSP w tym okresie uległ znacznemu zwiększeniu. Podobnie jak w przypadku eksportu, udział importu towarowego sektora MSP w imporcie towarowym całej gospodarki w 1997 r. w stosunku do 1994 r. zmniejszył się o 2 punkty procentowe. Według szacunków Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN udział sektora MSP w tworzeniu PKB zbliża się do 50%.

Powyższe dane wskazują, że przedsiębiorstwa te, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, zaczynają odgrywać kluczową rolę w gospodarce narodowej. Stanowią one ważne źródło wzrostu gospodarczego i czynnik ograniczania bezrobocia.

Podobne prace

Do góry