Ocena brak

Analiza wrażliwości

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmiany warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. Analiza ta służy do oceny podatności przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych czynników wykorzystywanych przy obliczaniu progu rentowności.

Analiza wrażliwości obejmuje również badanie granicznego poziomu (margines bezpieczeństwa) poszczególnych czynników, to jest takiego ich poziomu, który przy założonej wielkości sprzedaży i stałym poziomie innych czynników, zagwarantuje jedynie osiągnięcie progu rentowności. Badanie powinno dotyczyć zwłaszcza jednostkowej ceny sprzedaży i jednostkowych kosztów zmiennych, jako najbardziej podatnych na ewentualne zmiany.

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce rynkowej narażone jest stale na niebezpieczeństwo spadku sprzedaży wyrobów na skutek zmian warunków rynkowych. Stąd celowe jest ustalenie, tzw. wskaźnika bezpieczeństwa (Wb), obrazującego wrażliwość przedsiębiorstwa na spadek popytu zgłaszanego przez rynek na jego wyroby.

Jeżeli do osiągnięcia progu rentowności konieczne jest zaspokojenie pełnego popytu, to Wb = 0. Oznacza to, że już obecnie przedsiębiorstwo nie osiąga zysku. Każdy spadek popytu na produkowane wyroby przyniesie więc stratę. Z kolei im wyższy wskaźnik bezpieczeństwa (Wb = 1), tym większy spadek popytu może ono przetrwać nie ponosząc strat. Wskaźnik bezpieczeństwa obrazuje wrażliwość projektu na spadek popytu. Wskaźnik ten można obliczyć na podstawie równania:

Wb=___________    Pm-BEP                                          Pm

Jeżeli do osiągnięcia progu rentowności konieczne jest wykorzystanie pełnych zdolności produkcyjnych, to Wb = 0. Oznacza to, że już w chwili obecnej projekt nie osiąga zysku. Każdy spadek popytu na produkowane wyroby przyniesie więc stratę. Z kolei im wyższy wskaźnik bezpieczeństwa (Wb -> 1), tym większy spadek popytu może projekt wytrzymać nie przynosząc strat.

Przykładowo Wb = 0,5 oznacza, że nawet spadek popytu o 50 % nie spowoduje straty, chociaż zredukuje zysk przedsiębiorstwa do zera. Obniżenie poziomu kosztów nie tylko zwiększa rentowność przedsiębiorstwa, lecz przyczynia się również, poprzez zmniejszenie progu rentowności, do rozszerzenia marginesu bezpieczeństwa. Wzrost kosztów wywoła natomiast przeciwne skutki. Wskazuje to na potrzebę stałej kontroli poziomu kosztów i szukania możliwości ich obniżenia.

Podobne prace

Do góry