Ocena brak

Analiza systemowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012

Charakterystyka

Analiza systemowa to "dziedzina wiedzy dotycząca poznania układów organizacyjnych i sposobów ich działania. Umożliwia łączenie dorobku różnych dziedzin nauki wokół wybranych problemów. Ma charakter interdyscyplinarny i syntetyzujący, służąc projektowaniu przyszłych struktur i działań w oparciu o kryteria sprawnościowe. Doskonali i upowszechnia skwantyfikowane metody analizy wykorzystując metodę modelowania matematycznego i teoretyczne konstrukcje odzwierciedlające w uproszczony sposób rzeczywistość. Badania operacyjne stanowią podstawę analizy systemowej." (Słownik pojęć ekonomicznych, str.17

)


"Analiza systemowa - to sztuka poznawania i określania systemów drogą budowania modeli" (J. Robertson, S. Robertson, Pełna analiza systemowa, Wydawnictwo naukowo-techniczne, str. 551.

)


"Występujące w otaczającym nas świecie zjawiska np. przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, techniczne, bez względu na ich rodzaj, zwykło się w potocznym rozumieniu nazywać systemami. Za systemy uważa się również konstrukcje abstrakcyjne, takie jak liczby, informacje, pojęcia, zadania, teorie. Analogicznie jako system traktuje się także zbiorowości wskazanych wyżej towarów konkretnych i abstrakcyjnych" (A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006, str. 235.

).Formuła opisu systemowego

"W opisie dowolnego systemu sprawą ważną jest nie tylko wskazanie celu, funkcji czy przebiegów oraz wejść i wyjść, ale także przedstawienie struktury systemu. Struktura ta jest reprezentowana przez formę oraz przez budowę wewnętrzną. Formę systemów technicznych czy fizycznych, a także wytwórczych (organizacyjnych) określa się przez podanie funkcji i własności tych elementów systemu, które tworzą jego granice - dlatego używa się też terminu: forma zewnętrzna.

Analizując formę danego systemu należy zwrócić również uwagę na budowę samego otoczenia, a więc tego wszystkiego, co stanowi tło zewnętrzne systemu. W otoczeniu systemu można wyróżnić dwie zasadnicze warstwy:

 • warstwę nadsystemu
 • warstwę oddalenia.
Budowa wewnętrzna systemu jest wyrażona przez jego podział na podsystemy (różnych stopni), aż do uzyskania najmniejszych, niepodzielnych z określonego punktu widzenia składników, zwanych elementami" (A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006, str. 237.

).


<b>Tabela 1. Formuła opisu systemowego</b>

Kategorie ogólne Kategorie specjalne 1. Cele i funkcje
 • cele ogólne i cele cząstkowe
 • obiekty i przedmioty tworzenia oraz ich własności
 • układ działania i jego funkcje
 • podukład sterowania - regulacji i sfera realna
|-

2. Statyka ogólna |-

3. Wejścia i wyjścia oraz przejścia
 • rodzaj zasileń i zasobów oraz rodzaj półproduktów, wytworów i odpływu
 • stany wielkości
 • wejściowe i wyjściowe punkty przyłożenia
 • sterowanie i parametry
|-

4. Forma
 • zewnętrzne elementy wejściowe i wyjściowe: ich funkcje i własności
 • elementy brzegowe: ich funkcje i własności
|-

5. Warstwy otoczenia
 • warstwa nadsystemu
 • warstwa oddalenia
|-

6. Budowa wewnętrzna |-

7. Sprzężenia
 • informacje
 • sterująco-regulacyjne
 • zasileniowe
 • proste, zwrotne
 • zewnętrzne, wewnętrzne
|}

Źródło: A Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006, str. 238.

{a|Dawid Borowski}

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry