Ocena brak

Analiza SWOT

Autor /max Dodano /22.03.2011

Opisując metody analizy strategicznej nie sposób pominąć analizy SWOT, jako metody formułowania strategii rozwoju firmy. Jest ona związana z jednej strony z iden­tyfikacją silnych i słabych stron firmy (Strength, Weaknesses), a z drugiej - szans i zagrożeń występujących w otoczeniu (Opportunities, Threats). W literaturze przed­miotu spotyka się także inne kombinacje tego skrótu jak TOWS czy WOTS1.

Metoda ta wykorzystuje prosty schemat klasyfikacji dzieląc wszystkie czynniki wpływające na obecną i przyszłą sytuację strategiczną przedsiębiorstwa na wewnętrzne i zewnętrzne oraz pozytywne i negatywne.

1 Por. M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne, jw.

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych czterech grup czyn­ników, opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji, a także ocenie możliwości osłabia­nia lub wzmacniania ich wpływu.

Metoda formułowania strategii rozwoju firmy SWOT oznacza następujące kroki:

  • identyfikacja i analiza szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym,

  • określenie słabych i silnych stron firmy,

  • ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i wybór odpowiedniej strategii rozwoju.

Analiza SWOT określa możliwości strategii rozwoju w obliczu wykorzystywa­nia szans płynących z otoczenia i mocnych stron organizacji oraz minimalizowania zagrożeń występujących w otoczeniu oraz słabych stron firmy.

Powyższa analiza jest uważana za bardzo pożyteczne, uniwersalne narzędzie zarządzania strategicznego. W zależności od stopnia przygotowania osób ją prze­prowadzających może być bardzo prosta lub rozbudowana i skomplikowana. Ma szerokie zastosowanie. Ogromną jej zaletą jest przełamywanie nawyków myślowych zniekształcających ocenę sytuacji firmy. Analiza SWOT pozwala jasno rozróżnić czynniki, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, na których powinno koncentrować swoją uwagę oraz elementy niezależne, na które także trzeba zważać w procesie bu­dowania strategii.

Podobne prace

Do góry