Ocena brak

Analiza struktury branży według Portera

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

M. Porter w swoim najbardziej popularnym opracowaniu pod tytułem „Strategia konkurencji”, opierając się na zdobyczach ekonomiki przemysłu, rozwinął model szczególnie przydatny do analizy strukturalnej poszczególnych branż czy sektorów1.

Porter definiuje sektor jako „grupę firm wytwarzających wyroby będące substy­tutami”2. Definicja ta jest na tyle szeroka, że obejmuje nie tylko istniejących ale i po­tencjalnych konkurentów, a także odbiorców i dostawców. Z drugiej strony dotyczy je­dynie danej grupy wyrobów będących substytutami, co pozwala uściślić pojęcie sektora oraz ograniczyć szeroko rozumiane otoczenie konkurencyjne. Należy także zaznaczyć, iż sektor jest zdecydowanie węższy od branży czy przemysłu - pojęć szeroko stosowa­nych w polskiej literaturze i praktyce gospodarczej. Ja w niniejszym opracowaniu bę­dę je jednak utożsamiać ze sobą.

1 M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, jw.,

 

Istotne jest także wyodrębnienie terytorialne sektora poprzez określenie, czy obejmuje on rynek lokalny, regionalny czy globalny.

Sytuacja wśród konkurentów w obrębie branży wynika zawsze ze współistnienia i współdziałania pięciu czynników współzawodnictwa, czyli sił konkurencyjnych.

Świadomość istnienia tych relacji powoduje, że przedsiębiorstwa, nie będąc więźniami struktury swojego sektora, mogą przynajmniej częściowo na nią wpłynąć i poprawić swoją pozycję poprzez dobór efektywnej strategii. Wiąże się to ściśle z określeniem na podstawie wspomnianej analizy atrakcyjności sektora, możliwości roz­woju sektora, w którym przedsiębiorstwo już istnieje oraz sektorów, do których chcia­ło­by wejść.

Podobne prace

Do góry