Ocena brak

Analiza rachunku zysków i strat

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012

Ogólna charakterystyka


Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje:

  • ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni: przychodów ze sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego,
  • badanie struktury przychodów i kosztów,
  • badanie związków zachodzących między kategoriami wyniku finansowego- zysku/straty.

Zmiana wielkości strumieniowych


Przedstawiana jest w kwotach względnych lub absolutnych, najczęściej w procentach. Dynamika i tempo zmian strumieni ustala się wykorzystując stałą lub zmienną bazę porównań. Najczęściej ustala się dynamikę przychodów/kosztów na okres 3 lat, przy stałej bazie porównań np. pierwszy rok z badanego okresu. Ważnym problemem przy ocenie zmian w wielkościach strumieni jest uwzględnienie inflacji. W celu ustalenia realnego wzrostu wielkości strumieni trzeba korygować je o średnioroczny wskaźnik inflacji.Struktura przychodów i kosztów


Drugim obszarem badania rachunku zysków i strat jest struktura przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. W rachunku wyodrębnia się 4 grupy przychodów:

Analiza struktury przychodów polega na ustaleniu udziału wymienionych powyżej grup przychodów w przychodach ogółem.

Odpowiednim grupom przychodów przyporządkowane są grupy kosztów ich uzyskania. Są to:

Strukturę kosztów analizuje się analogicznie do struktury przychodów. Wyższa dynamika przychodów niż kosztów sygnalizuje poprawę wyniku finansowego. Wysokie obciążenie przychodów pewnymi grupami kosztów pokazuje stopień pokrycia tych kosztów przez klientów.


Relacje pomiędzy różnymi rodzajami zysku


Badanie relacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami zysku jest trzecim obszarem wstępnej analizy rachunku zysków i strat. W tym celu ustala się poniższe relacje:

  1. zysk z działalności operacyjnej/zysk ze sprzedaży * 100%
  2. zysk brutto/ zysk z działalności operacyjnej * 100%
  3. zysk brutto/ zysk ze sprzedaży * 100%
  4. zysk netto/ zysk ze sprzedaży * 100%
  5. efektywna stopa opodatkowania= podatek dochodowy/ zysk brutto * 100%

Analiza relacji


Powyższe relacje w pewien sposób ukazują strukturę tworzenia wyniku finansowego. Jeśli relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży jest ponizej 100%, to różnica pokazuje ile procent zysku zostało utracone na działalność operacyjną.


Relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej pokazuje jaką część zysku operacyjnego przeznaczono na koszty finansowe i straty nadzwyczajne lub jaką częścią zysku brutto pozyskano z zysków nadzwyczajnych i operacji finansowych.


Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży informuje, ile procent zysku wytworzonego w działalności podstawowej zostało utracone lub o ile procent wzrósł zysk brutto z tytułu pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.


Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży, pokazuje ile zysku ze sprzedaży pochłonęły wyniki na pozostałym poziomie operacyjnym, poziomie finansowym i nadzwyczajnym oraz podatek dochodowy.


Efektywna stopa opodatkowania odzwierciedla obciążenie zysku bieżącym i przyszłym podatkiem dochodowym naliczanym od dochodu do opodatkowania. Stopa ta jest niższa lub wyższa od nominalnej stopy podatkowej.

Analogiczną analizę można przeprowadzić, jeśli zamiast zysku w rachunku zysków i strat pojawia się strata.


Podsumowanie


Opisana powyżej wstępna analiza rachunku zysków i strat daje analitykowi ogólne pojęcie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz o tendencjach i kierunkach, w których się ono rozwija. Analiza ta wskazuje również aspekty, którym należy przyjrzeć się dokładniej w dalszych etapach analizy finansowej danej jednostki. Uzyskawszy wstępne informacje, można przejść do następnego etapu analizy finansowej, jakim jest analiza wskaźnikowa. Na jej podstawie uzyskamy szczegółowe informacje o przyczynach zdarzeń obserwowanych we wstępnej analizie oraz dogłębnie zbadamy kondycję finansową przedsiębiorstwa.Bibliografia

Podobne prace

Do góry