Ocena brak

Analiza płynności finansowej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011

Charakterystyka

Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń stanu przedsiębiorstwa do których należą :

  • Pozytywny stan środków płatniczych,
  • Zdolność składników majątku przedsiębiorstwa do powtórnej zamiany na pieniądz,
  • Jako stosunek pokrycia zobowiązań składnikami majątku,
  • Możliwość regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa w każdym momencie czasu.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Płynność finansową przedsiębiorstwa można rozpatrywać z punktu widzenia dwóch różnych okresów - krótkiego i długiego.


>

W długookresowej analizie płynności wykorzystywane są tzw. wskaźniki pokrycia majątku. Jak już wcześniej wspomniano informują one o stopniu pokrycia aktywów trwałych przez kapitały własne oraz zobowiązania długoterminowe. W praktyce występują dwa wskaźniki, oceniające stopień pokrycia :


  • I stopień pokrycia :
(Kapitał własny / Aktywa trwałe) * 100%


Z punktu widzenia wierzycieli oraz potencjalnych inwestorów wskaźnik pokrycia I stopnia powinien oscylować w okolicach 100%, dzięki czemu firma zapewnia spłatę należności, nawet w razie jej bankructwa. Jednakże jak już wspomniano tak wysoki stopień finansowania aktywów trwałych majątkiem przedsiębiorstwa nie jest możliwy, gdy chce się ono dynamiczne rozwijać. Wskaźnik ten może przybierać wartości mniejsze od 100%, jednak praktyka pokazuje, że nie powinien on spadać poniżej 60%.


  • II stopień pokrycia :
własny + zobowiązania długoterminowe) / Aktywa trwałe * 100%


W celu lepszej oceny stopnia pokrycia stworzono wskaźnik II stopnia, który w żadnej mierze nie powinien spadać poniżej 100%. Świadczyło by to o finansowaniu aktywów trwałych przedsiębiorstwa krótkoterminowym kapitałem obcym co wielokrotnie zwiększyło by ryzyko takiego podmiotu.


Krótkookresowa ocena płynności

W analizie krótkoterminowej poziomu płynności finansowej przedsiębiorstwa używa się wskaźników zwanych stopniami płynności. Tworzone są one przez porównywanie określonych pozycji po stronie aktywów oraz zobowiązań po stronie pasywów. Wynik tych porównań informuje o zgodności wysokości oraz wymagalności krótkoterminowych zobowiązań przedsiębiorstwa z środkami płatniczymi oraz innymi krótkoterminowymi aktywami. W praktyce wykorzystuje się trzy wskaźniki. Kryterium odróżniającym je ode siebie jest łatwość upłynnienia aktywów, na podstawie których są tworzone. W zależności od treści licznika, wyróżnia się wskaźniki :


  • 'Płynności finansowej I stopnia - tzw. wskaźnik płatności gotówkowej (Cash ratio) :'
(Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) * 100%


Wskaźnik wypłacalności gotówkowej określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań w bardzo krótkim okresie, najczęściej "z dnia na dzień", a zatem do jego konstrukcji wykorzystuje się tylko aktywa o najwyższym stopniu płynności. Istnieją trudności z określeniem wzorcowej wartości tego wskaźnika, jednak praktyka stwierdza, że powinien on oscylować w granicach 10% do 20%. Zgodnie z zasadą, iż tylko kapitał pracujący przynosi zysk, poziom tego wskaźnika nie powinien przekraczać tejże granicy. Dodatkowo w razie nieprzewidzianych trudności finansowych, przedsiębiorstwo może wspomagać się krótkoterminowymi kredytami bankowymi.


  • 'Płynności finansowej II stopnia - tzw. wskaźnik płynności szybkiej (Quick ratio) :'
krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe * 100%


Wskaźnik płynności II stopnia różni się od wskaźnika I tym, iż z aktywów obrotowych eliminuje mniej płynne zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe. Za wzorcową wielkość tego wskaźnika uważa się poziom w granicach 100%. Świadczy to o zdolności przedsiębiorstwa do pokrywania zobowiązań w terminie ich wymagalności.


  • 'Płynności finansowej III stopnia - tzw. wskaźnik ogólnej płynności (Current ratio) :'
(Aktywa obrotowe ogółem / Zobowiązania krótkoterminowe) * 100%


III wskaźnik, bieżącej płynności informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe. Za jego wartość optymalną uznaje się przedział od 130% do 200%.


Autor: Klaudiusz Rybak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry