Ocena brak

Analiza makrootoczenia

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Ansoff i Porter kładą nacisk na ana­lizę sektora, w którym firma działa lub działać chce. Analiza otoczenia według Ansoffa koncentruje się na ocenie przemysłów z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, takich jak trendy rozwoju czy dynamika popytu, ale także konkurencji oraz możliwości uzyskania efektów synergicznych1. Andrews z kolei dużą wagę przypisuje aspektom technologicznym, ekonomicznym, społecznym i politycznym, Johnson i Scholes - han­dlowym, gospodarczym, politycznym czy etnicznym. Obecnie jednak otoczenie jest uj­mo­wane bardziej kompleksowo w podziale na makrootoczenie i otoczenie przemy­słowe, czyli konkurencyjne.

Otoczenie konkurencyjne stanowią: odbiorcy, dostawcy, obecni i potencjalni konkurenci a także substytuty produktów lub usług oferowanych przez daną firmę, w tym także rozważana powinna być groźba pojawienia się nowych substytutów na rynku. Makrootoczenie tworzą czynniki ekonomiczne, polityczne, spo­łeczne, technologiczne, międzynarodowe, prawne oraz demograficzne. Tak ujętą strukturę otoczenia przedsiębiorstwa przedstawiłem już na ilustracji 5 w rozdziale 1.

Istnieje także inny wariant podziału otoczenia. Wyróżnia on otoczenie we­wnętrzne, operacyjne oraz ogólne. Otoczenie ogólne składa się, podobnie jak makro­otoczenie, z czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych i prawnych. Otoczenie operacyjne to składnik międzynarodowy, rynek pracy, dostawcy, klienci oraz konkurenci. Otoczenie wewnętrzne jest rozpatrywane w ujęciu organiza­cyjnym, marketingowym, finansowym, personalnym oraz produkcyjnym2.

R. W. Griffin otoczenie przedsiębiorstwa również dzieli na bliskie i makrooto­czenie. Podczas, gdy makrootoczenie składa się, według niego, z przedstawionych wy­żej czynników, to wyróżnia on także tzw. otoczenie bliskie, do którego zaliczył3: kon­kurentów, klientów, dostawców, administrację finansową i lokalną, związki zawodowe, właścicieli, sojuszników strategicznych. Jego zakres pokrywa się z otoczeniem prze­mysłowym lub konkurencyjnym omawianym przez innych autorów.

Otoczenie zewnętrzne może być źródłem sukcesów jak i zagrożeń dla firmy. Istnieje ścisła wzajemna relacja pomiędzy przedsiębiorstwem i otoczeniem. Obydwa systemy wzajemnie na siebie wpływają. Analiza otoczenia ma ułatwić ocenę obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa i umożliwić określenie skutecznej strategii. Jest ona tym trudniejsza, że otoczenie to charakteryzuje się dużą złożonością, zmiennością a co za tym idzie - niepewnością. Jest to efekt silnego i szybkiego rozwoju gospodarczego, który wspomnianą zmienność przyspiesza. Dotyczy to przede wszystkim: popytu, kon­kurencji i technologii.

 

1 H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, jw.

2 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, jw.

3 B. Gliński, B. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, priorytety, jw.

Podobne prace

Do góry