Ocena brak

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

Autor /roman Dodano /25.03.2011

1. Przygotowanie informacji pierwotnych:

 • CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

 • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • KOSZTY

 • SPRZEDAŻ

2. Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych

3. Ocenę

 • WSTĘPNA OCENA - PRÓG RENTOWNOŚCI BEP;

 • ANALIZA WSKAŹNIKOWA

 • ZYSKOWNOŚĆ;

 • PŁYNNOŚĆ;

 • ZADŁUŻENIE

 • ZDOLNOŚĆ DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA.

• OCENA OPŁACALNOŚCI

 • METODY PROSTE;

 • METODY DYSKONTOWE.

4. Analizą ryzyka

 • ANALIZY WRAŻLIWOŚCI (PODEJŚCIE DETERMINISTYCZNE - badaniu podlegają wszystkie elementy wpływające na ostateczną wartość);

 • ANALIZY SCENARIUSZOWE (PODEJŚCIE PROPABILISTYCZNE - na podstawie (najczęściej) panelu ekspertów wyznacza się najbardziej prawdopodobne scenariusze i pod nie opracowuje się wyniki);

 • METODA MONTE CARLO (podstawowym problemem jest „nienormalność" rozkładu odchyleń standardowych sprzedaży);

 • METODA DRZEW DECYZYJNYCH (możliwość wprowadzenia opcji do wyceny).

Realizacja projektu inwestycyjnego wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne dzieli się na trzy podstawowe grupy:

I. Nakłady na rzeczowe składniki majątku trwałego, zwłaszcza:

 • zakup ziemi i przygotowanie terenu,

 • zakup budynków i budowli wraz z koniecznymi pracami inżynieryjno - budowlanymi,

 • zakup i zainstalowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych łącznie z wyposażeniem pomocniczym,

 • wydatki poniesione na zakup wartości niematerialnych.

II. Wydatki fazy przedrealizacyjnej i przedprodukcyjnej:

 • nakłady wstępne i koszty pozyskania kapitału (np. koszt emisji akcji),

 • koszty studiów przedrealizacyjnych (opracowanie dokumentacji technicznej),

 • nakłady kapitałowe fazy przedprodukcyjnej (np. promocja produktu),

 • koszty produkcji próbnej, uruchamianie obiektu.

III. Nakłady na kapitał obrotowy netto.

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

ZAKUP ZIEMI I PRZYGOTOWANIE TERENU+ BUDYNKI I BUDOWLE

+ MASZYNY I URZĄDZENIA

+ WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I USŁUGOWE

+ NIEMATERIALNE AKTYWA TRWAŁE

+ PRZEDPRODUKCYJNE NAKŁADY INWESTYCYJNE

+ KAPITAŁ OBROTOWY NETTO

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Podobne prace

Do góry