Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin ,,wychowanie”

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) Według H. Radlińskiej obejmuje trzy nawzajem uzupełniające się sfery rozwojowe:

- Wzrost ( w tym znaczeniu rozwój osobniczy) dotyczy rozwoju fizycznego i psychicznego, mającego charakter autonomiczny.

- Wrastanie, czyli wchodzenie jednostki w różne środowiska społeczne. Przebieg wrastania uzależniony jest od przebiegu wzrostu. Postawa jednostki wobec środowiska przechodzi ewolucję z uległej w obronną, a następnie czynną. Jednostka dojrzała czerpie wzory z dziedzictwa wartości trwałych i wzmacnia je własnymi siłami.

- Wprowadzanie, które odbywa się przez pomoc udzielaną generacji młodszej lub ludziom dorosłym poszukującym sposobów rozwiązywania zadań stawianych przed nimi. Wprowadzanie zapoznaje z obyczajami, uczy sprawności, przygotowuje do zawodu i życia w społeczeństwie.

Skuteczność wprowadzania jak podkreśla H. Radlińska zależy od przebiegu wzrostu i wzrastania, tj. od istnienia przeżyć pozwalających na zrozumienie, naśladowanie czy spożytkowanie proponowanych wartości.

Do zakresu wychowania należy wszystko to, co wspomaga wzrost, wzrastanie i wprowadzanie. Na całokształt wpływów wychowawczych składają się oddziaływania intencjonalne i nieintencjonalne. Wychowanie wnosi w życie wkład własny przez to, że łączy ze sobą pokolenia i kultury oraz ukazuje zadania nowe. Jest ono autonomiczne w zakresie proponowanych zadań i stosowanych metod.

b) Wiesław Theiss uważa, że w wyżej przedstawionej koncepcji wychowania zawierają się:

- Istota i sens wychowania (wychowanie jest procesem otwartym, nie posługuje się gotowymi receptami, jest zaprzeczeniem dogmatyzmu, przymusu, urabiania)

- Cel wychowania (wspomaga wzrost, ułatwia wrastanie, wprowadza w świat wartości)

- Funkcje wychowania ( ujawnianie i wzmacnianie sił społecznych jednostkowych i grupowych oraz środowiskowych zdolności do przetwarzania istniejących warunków)

- Granice wychowania ( do wychowania nie należą formy urabiania osobowości i zachowań przy pomocy agitacji i propagandy)

- Walory intelektualno- etyczne ( dążenie do prawdy, bezkompromisowość i konsekwencja, wierność przyjętym ideałom)

c) A. Kamiński podtrzymuje założenia Radlińskiej, wyróżnia trzy rodzaje wychowania:

- Oparte na wzajemnym stosunku wychowawca- wychowanek

- Wychowanie zespołowe

- Wychowanie w toku ulepszania środowiska siłami ludzi tegoż środowiska

d) Zdaniem R. Wroczyńskiego takie szerokie ujęcie wychowania wykracza poza tradycyjną funkcję przekazywania określonego systemu wartości ( przekonań, wiedzy, sprawności, nawyków). Pracę wychowawczą cechują: inspiracja, pobudzanie rozwoju, rozwijanie sił wewnętrznych jednostek i grup społecznych, motywowanie do aktywności i samodzielności.

Podobne prace

Do góry