Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie ,,środowisko”

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) Helena Radlińska określa środowisko jako ,, zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowość, oddziałując stale lub przez dłuższy czas”.

Wyodrębnia ona następujące odmiany środowiska: bezpośrednie i szersze, obiektywne i subiektywne, materialne i niewidzialne. ,, Zadaniem pedagogów społecznych jest zachęcanie ludzi do wejścia w środowisko szersze, ułatwianie subiektywizowania wartości środowiska obiektywnego, organizowanie środowiska niewidzialnego (idee, obyczaje, postawy psychiczne, wartości kulturowe) jako siły przekraczającej życie, zmiany postawy biernej w stosunku do środowiska na postawę obronną i czynną ( twórczą )”.

b) R. Wroczyński proponuje, aby definiując środowisko z wychowawczego punktu widzenia brać pod uwagę nie czas trwania oddziaływań- jak to widzi H. Radlińska- lecz siłę tych oddziaływań.

c) Z kolei A. Kamiński łączy w sformułowanej przez siebie definicji kryterium czasu trwania i siłę oddziaływań. Wprowadza też definicję ,, środowiska wychowawczego”, której nadaje następującą postać: ,, Środowisko wychowawcze jest częścią obiektywnego środowiska społecznego człowieka ( wraz z jego podłożem przyrodniczym i kontekstem kulturowym), tworzą je osoby, grupy społeczne i instytucje pełniące zadania wychowawcze i pobudzające jednostki i grupy dzieci i młodzieży, dorosłych do przyswajania wartości moralnych i zgodnych z nimi zachowań społecznych”.

d) B. Smolińska- Theiss zastanawia się nad interpretacją pojęcia ,, środowisko” dzisiaj. Uważa , iż ze względu na fakt, że rzeczywistość wychowawcza nie jest stanem lecz zmieniającym się procesem, nie można wytyczyć granicy między człowiekiem a środowiskiem, a tym bardziej przeciwstawiać te elementy. Tym samym załamują się podziały na: indywidualne i społeczne, obiektywne i subiektywne. ,, Człowiek zakorzenia się w środowisku i historii, jest kreatorem życia społecznego a zarazem nosicielem treści i wartości istniejących w doświadczanym i przeżywanym przez niego świecie”.

Podobne prace

Do góry