Ocena brak

Aminokwasy i białka

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny :

(alfa i beta) R-CHNH2-(CH2)n-COOH .

Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów

Najprostszy aminokwas to "Gly" - Glicyna :

H2N-CH2-COOH

"Ala" - Alanina : CH3-CHNH2-COOH

"Val" - Walina : CH3-CHCH3-CHNH2-COOH

"Leu" -Leucyna: CH3-CHCH3-CH2-CHNH2-COOH

"Ile"-Izoleucyna CH3-CH2-CHCH3-CHNH2-COOH

"Phe" - FenyloAla: Benzen-CH2-CHNH2-COOH

"Ser" - Seryna : HO-CH2-CHNH2-COOH

"Glu" kw.Glutani HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH

zasada "Lys" - Lizyna : H2N-(CH2)4-CHNH2-COOH

Właściwości fizyczne aminokwasów : - barwa biała

- subst. krystaliczna ; - wysoka temperatura wrzenia

- jonowy charakter ; - dobrze rozpusz. się w wodzie.

Właściwości chemiczne aminokwasów : - Reagują z kwasami i zasad. wykazując charakter amfoteryczny.

- JONY OBOJNACZE są kationami i anionami, a ich "+" i "-" ładunki wzajemnie się równoważą.

- Zdolne są do łączenia się cząst. za pomocą gr.funk.

Są to reakcje Kondensacji, w wyniku których powstają tzw. PEPTYDY.

- Niektóre aminokwasy otrzymuje się na skalę przemysłową, należą do nich przede wszystkim :

KWAS GLUTAMINOWY, LIZYNA i metionina.

OTRZYMYWANIE : - Aminokwasy otrzymuje się z fluorowcokwasów w reakcji z amoniakiem.:

R-CHCL-COOH + 3NH3 ----- NH4CL + R-CHNH2-COONH4 (sól aminowa) ----- R-CHNH2-COOH

BIAŁKA - Podobnie jak skrobia i celuloza, należą do naturalnych związków wielkocząsteczkowych.

Białka składają się z : C - 50 - 54 % , O - 21,8 - 23,5 % H - 6,5 - 7,3 % , N - 15 - 17,6 % , S - 0,3 - 2,2 %

WZÓR OGÓLNY : H2N - R\C/COOH - H

BIAŁKA dzieli się na : PROSTE, składające się tylko z aminokwasów, i Białka ZŁOŻONE, których łańcuch polipeptydowy jest związany ze składnikiem niebiałkowym, np. cukrem, tłuszczem, r.fosforanową

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE BIAŁEK : - nie mają charakterystycznej temp. topnienia i temp. rozkładu.

Niektóre z nich np. b. Włosów, paznokci są w H2O nierozpuszczalne, inne się w niej rozp. Takim wodnym roztw. jest białko jaja kurzego.

DENATURACJA BIAŁKA - polega ona na nieodwracalnym zniszczeniu wyższych struktur białkowych.

Jedynie struktura pierwszo i drugo rzędowa nie ulegają destrukcji.

REAKCJA BIURETOWA - Jest charakterystyczna dla związków zawierających wiązanie peptydowe.

Powstaje w niej osadu o czerwonofioletowym kolor.

REAKCJA KSANTOPROTEINOWA - Służy do wykrywania białek. Polega ona na nitrowaniu pierść.

Aromat. Wyst. W łańcuchach bocznych niektórych aminokwasów. Pojawia się w niej żółte zabarwienie.

Podobne prace

Do góry