Ocena brak

Aluminium

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Aluminium (glin) jest najpowszechniej występu­jącym w skorupie ziemskiej metalem, lecz eksploatacja większości złóż nie jest opłacalna. Glin jest metalem bardzo reaktywnym, przez co nigdy nie występuje w naturze w stanie wolnym. Odse­parowanie glinu ze związków, w których najczęś­ciej występuje jest trudne. Glina składa się w 25% (masowo) z aluminium, które występuje tam w związkach z tlenem i krzemem, zwanych glino-krzemianami. Ale pozyskiwanie aluminium z gliny jest tak kosztowne, że nie ma mowy o jego prze­mysłowej produkcji w taki sposób.
Najważniejszą wykorzystywaną przemysłowo rudą, z której uzyskuje się aluminium jest boksyt, bogaty w uwodnione tlenki aluminium. Boksyt jest szeroko rozprzestrzeniony w świecie, a jego naj­większe złoża znajdują się w Australii, Gwinei, Rosji oraz na Jamajce. Aluminium pozyskuje się z boksytu w procesie elektrolizy, czyli używając prądu elektrycznego do odseparowania kompo­nentów związku chemicznego. W typowym pro­cesie elektrolitycznym bezwodny tlenek aluminium otrzymany z boksytu jest rozpuszczany w stopio­nym kriolicie, czyli fluorku glinowo-sodowym. Przepływ prądu elektrycznego przez ten roztwór, utrzymywany w temperaturze około 1000°C, po­woduje rozkład tlenku aluminium na tlen i metal, który otrzymujemy w stanie ciekłym.

Podobne prace

Do góry