Ocena brak

Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia społecznego (np. ro­dzina i gospodarstwo, praca na roli, religia i kościół, rozrywka, choroba). Zdjęcia są najpierw przedmiotem interpretacji i dyskusji między studentami, a następnie studenci odbywają pogłębione wywiady z mieszkańcami z wykorzystaniem foto­grafii.

Na koniec obozu odbywa się wywiad w grupie zogniskowanej {focus group) z udziałem wybranych przedstawicieli zbiorowości lokalnej. Student wykonuje w ciągu semestru lub roku akademickiego fotograficzną monografię środowiska, z którym jest blisko zżyty (np. domu akademickiego, klu­bu sportowego, stowarzyszenia studenckiego, wspólnoty religijnej, sekty).

W try­bie obserwacji uczestniczącej, niczym antropolog kulturowy, dokumentuje różne przejawy aktywności, starając się uchwycić swoisty dla tej zbiorowości sposób by­cia, ideały, wzory życiowe, obyczaje i zwyczaje. Na zakończenie prezentuje wyko­nane zdjęcia członkom zbiorowości, prowadząc na ich podstawie albo indywidual­ne wywiady, albo dyskusję w grupie zogniskowanej {focus group).

Podobne prace

Do góry