Ocena brak

Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Autoportret fotograficzny

Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy sposobem widzenia samego siebie i widzenia przez innych (zob. Olechnicki, Szlendak 2002 : 16-17) .

Cykl codzienny

Student ma wykonać serię zdjęć tego samego miejsca w mieście (ulicy, ruchliwego skrzyżowania, placu, wejścia do domu towarowego, kościoła, restauracji itp.) w różnych porach dnia. Następnie w dyskusji zbiorowej studenci usiłują odczytać ze zdjęć prawidłowości cyklu dobowego, jakim podlega życie społeczne.

Cykl długiego trwania

Student ma wykonać w ciągu semestru czy roku akademickiego serię zdjęć tego sa­mego miejsca (ulicy miejskiej, placu, osiedla, gospodarstwa wiejskiego) w różnych okresach roku. Następnie w dyskusji zbiorowej studenci usiłują odczytać ze zdjęć prawidłowości cyklu rocznego, jakiemu podlega życie społeczne.

Rekonesans fotograficzny

Student ma sporządzić kilka kilkanaście zdjęć, na których przedstawi całościowy fotograficzny obraz:

- swojej miejscowości (miasta, wsi, osiedla, dzielnicy) lub

- swojego środowiska (domu akademickiego, kultury studenckiej, Juwena­liów, życia uniwersyteckiego).

Widzialne wartości

Student ma wykonać w ciągu semestru lub roku serię kilkunastu-kilkudziesięciu zdjęć, które stanowiłyby w jego odczuciu ilustrację wybranej wartości, na przykład piękna, dobra, sprawiedliwości, hojności, godności, przyjaźni, miłości, pomocy, zaufania, lojalności. Co oznaczają te wartości, jak się wyrażają, realizują, konkrety­zują na poziomie codziennego, obserwowalnego życia społecznego? W dyskusji z innymi student musi obronić swoją interpretację zdjęć.

Egzotyczne obyczaje

Student ma wykonać w czasie wakacji, połączonych z wycieczkami czy wyjazdami zagranicznymi, serię zdjęć ukazujących swoiste sposoby bycia, sposoby zamieszka­nia, spędzania wolnego czasu, rekreacji, konsumpcji itp. odwiedzanego społeczeń­stwa - jego obyczaje czy charakter narodowy.

Podobne prace

Do góry