Ocena brak

Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród innych studentów.

- Czy postrzegają Cię tak samo, czy inaczej, niż postrzegasz się sam?

- Co ich zaskoczyło?

- A czego się spodziewali?

Portret lustrzany

Student daje aparat komuś znajomemu, członkowi rodziny, koledze, prosząc, aby go ustawił w takim otoczeniu, upozował i ubrał w sposób, jaki w jego odczuciu naj­lepiej wyraża osobowość fotografowanego. Dyskusja skupia się na odpowiedniości takiego wizerunku do widzenia samego siebie.

Martwa natura"

Student ma zebrać w swoim pokoju jak najwięcej przedmiotów, które są dla niego cenne, ważne, użyteczne. Następnie wykonuje zdjęcie takiej „martwej natury" i poddaje je dyskusji, objaśniając innym, co to za przedmioty i jakie mają dla niego znaczenie.

Scenki reżyserowane

Student ma zaaranżować z kolegami i wyreżyserować prostą sytuację społeczną, którą rejestruje fotograficznie. Przykładowe sytuacje: przywitanie, przedstawienie nieznajomych, kłótnia, dyskusja naukowa, transakcja handlowa. Następnie w dys­kusji z innymi studentami analizuje gest, mimikę, język ciała, postawę uczestników scenki.

- Czy robi ona wrażenie naturalne?

- Z czego wynika sztuczność?

- Czym różni się nasze wyobrażenie tej sytuacji od sytuacji rzeczywistych?

Może tu być pomocne wyszukanie - dla kontrastu - reporterskiego, niere-żyserowanego zdjęcia podobnej sytuacji. Odmiana tego samego zadania to wykorzystanie któregoś z podręczników mowy ciała (np. Pease 2001 ) i fotograficznie zaaranżowanie wybranych sytuacji przedstawionych tam rysunkowo. Po wykonaniu zdjęć konfrontujemy je z inter­pretacją zawartą w podręczniku i podejmujemy dyskusję z „aktorami" odgrywa­jącymi scenki, pytając, czy mieli podobne odczucia, wykonując gesty i przyjmując postawy ciała opisane w podręczniku. Jeszcze inna odmiana tego projektu to wyreżyserowane fotograficzne ilustra­cje wybranych pojęć teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana (np. znaków związku, prezentacji samego siebie, twarzy, różnego typu zgromadzeń itp.).

Eksperymenty zerwania

W gronie kolegów jeden student podejmuje eksperyment zerwania w rozumieniu Harolda Garfinkla, to znaczy jakąś absurdalną formą zachowania czy reakcji słow­nej narusza oczekiwany normalny przebieg interakcji. Drugi student rejestruje fo­tograficznie (najlepiej z ukrycia lub silnym teleobiektywem) reakcje nieświado­mych uczestników eksperymentu, a następnie próby „znormalizowania", uspra­wiedliwienia sytuacji.

Rytuały przejścia

Student ma wykonać serię zdjęć ze ślubu (wesela), chrztu lub pierwszej komunii kogoś z rodziny lub kogoś znajomego. Następnie wyszukuje zdjęcia podobnych okoliczności w archiwach domowych: ślubu rodziców, swojej własnej komunii itp.

Porównanie tych zdjęć, połączone z dyskusją, ma ujawnić z jednej strony trwałość, odwieczność rytuałów, a z drugiej strony subtelne innowacje wprowadzane wraz ze zmianą warunków społecznych. Alternatywny materiał porównawczy mogą stanowić zdjęcia prasowe ze słynnych ślubów, np. w rodzinach królewskich czy wśród „sławnych i bogatych". Wtedy akcent w interpretacji może spoczywać na uniwersalności rytuału, maksymalnie wyjaskrawionego w przypadku widowisko­wych ceremonii publicznych, ale jakościowo podobnego do tego, co odbywa się w zwykłych rodzinach przeciętnych ludzi.

Pożegnania i powitania

Student ma wykonać serię zdjęć ukazujących typowe formy żegnania i witania blis­kich na lotniskach, dworcach kolejowych itp. Czy długość rozstania, niebezpieczeń­stwo podróży różnicują ludzkie reakcje? Jako materiał porównawczy służyć mogą zdjęcia prasowe z ceremonii pożegnalnych lub powitalnych wobec osobistości pu­blicznych: mężów stanu, gwiazd filmu czy sportu. Cel zaś to uchwycenie uniwersal­nych form, w jakich ludzie wyrażają emocje związane z rozstaniem lub powrotem.

Podobne prace

Do góry