Ocena brak

Aktywa i pasywa

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Aktywa i pasywa

Transkrypt

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

1.

Pojęcie aktywów ­ całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej.
2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek:
a) składniki rzeczowe ­ środki pracy, przedmioty pracy, produkty pracy, towary, 
b)  wartości niematerialne i prawne ­ prawa autorskie, licencje, programy komputerowe, patenty, 
c)  składniki finansowe ­ środki pieniężne, nabyte papiery wartościowe, udzielone pożyczki
d)  należności ­ sumy należące od innych jednostek i osób.
3.  Klasyfikacja   ogółu   składników   majątkowych   według   kryterium   czasu   uwzględniającego   zdolność   środków 
gospodarczych do zachowania postaci:
a) majątek trwały ­ składniki majątkowe zdolne do zachowania postaci przez okres dłuższy niż jeden rok,
b) majątek obrotowy ­ składniki majątkowe, które zmieniają swoją postać w ciągu jednego roku.
4. Charakterystyka składników majątku trwałego.
a) wartości niematerialne i prawne ­ wartość firmy, prawa majątkowe, oprogramowanie komputerów, koszty 
organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, koszty zakończonych 
prac rozwojowych, 
b) rzeczowy majątek trwały  ­ grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki 
transportu, pozostałe środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, zaliczki na poczet inwestycji, 

c) finansowy majątek trwały ­ udziały, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe, 
d) należności długoterminowe.
5. Charakterystyka składników majątku obrotowego
a) zapasy ­ materiał, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary , zaliczki na poczet dostaw,
b) należności   i   roszczenia  ­   należności   z   tytuł   dostaw   i   usług,   z   tytuł   podatków,   dotacji   i   ubezpieczeń 
społecznych,   należności   wewnątrz­zakładowe,   pozostał   należności,   należności   dochodzone   na   drodze 
sądowej,
c) papiery   wartościowe   przeznaczone   do   obrotu  ­   udział   i   papiery   wartościowe   nabyte   w   celach 
handlowych, czeki i weksle płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące, 
d) środki pieniężne ­ środki pieniężne w kasie, środki pieniężne banku, inne środki pieniężne.
6. Pojęcie pasywów ­ źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej.
7 . Klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku:
a) kapitał (fundusze) własne  ­ równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej 
właściciela oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę 
b) kapitały   obce  ­   równowartość   środków   gospodarczych,   które   znajdują   w   dyspozycji   jednostki,   ale   są 
własnością innych podmiotów,
c) fundusze specjalne ­ równowartość środków pieniężnych przeznaczonych na cele specjalne.
8. Charakterystyka funduszy ( kapitałów ) własnych
a) kapitał ( fundusze) podstawowe­ równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej 
założyciela,
 
postacie występowania funduszy ( kapitał w) podstawowych w zależności od formy własności i ustalonych 
przepisami zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostkę
przedsiębiorstwo państwowe ­ fundusz założycielski
spółdzielnia ­ fundusz udziałowy
spółka z o.o. ­ kapitał udziałowy
spółka akcyjna ­ kapitał akcyjny
spółka jawna ­ kapitał wspólników,

b) należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitał podstawowego,

c) kapitał zapasowy ­ tworzony ustawowo albo zgodnie ze statutem lub umową spółki, 
przedsiębiorstwo państwowe ­ fundusz przedsiębiorstwa 
spółdzielnia ­ fundusz zasobowy 
spółka z o.o. ­ kapitał zapasowy 
spółka akcyjna ­ kapitał zapasowy 
kapitał rezerwowe ­ w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,

d)
e) wynik finansowy netto ­ zysk lub strata.

9. Charakterystyka kapitałów w obcych 
a) zobowiązania długoterminowe:
• zobowiązania, których termin spłaty przypada po upływie roku od daty, na którą sporządzony jest 
bilans
• otrzymane długoterminowe pożyczki, długoterminowe kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, 
b) zobowiązania krótkoterminowe:
• zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu 
roku od dnia bilansowego, 
• pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, kredyty bankowe, zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania 
z   tytuł   dostaw   i   usług,   zobowiązania   wekslowe,   zobowiązania   z   tytuł   podatków,   ceł   ubezpieczeń 
społecznych, zobowiązania z tytuł wynagrodzel1, zobowiązania wewnątrz zakładowe,
10.  Charakterystyka funduszy specjalnych ­  fundusze, tworzone jako odpisy w koszty działalności lub z zysku z 
przeznaczeniem na ściśle określone cele, 
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) inne fundusze specjalne.

Podobne prace

Do góry