Ocena brak

Akty wewnętrzne

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego i są to akty wewnętrzne adm., które mogą zawierać normy prawne i bardzo często je zawierają. Kryterium jakie odróżnia akty wewnętrzne od aktów zaliczanych do źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest adresat normy prawnej.

Adresatami aktów wewnętrznych są jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek podporządkowani organom wydającym te akty; w przypadku zakładów publicznych użytkownicy tych zakładów, np. uczniowie pacjenci. Chodzi więc o podmioty podporządkowane organowi wydającemu akt organizacyjny lub służbowy. Źródłami prawa wewnętrznego mogą być uchwały organów kolegialnych i zarządzenia organów monokratycznych. Akty wewnętrzne mogą nosić różne nazwy, jak, np. regulamin, instrukcja, pismo ogólne, itp.

Akty wewnętrzne regulują różne kwestie jak np. nałożenie na podporządkowane jednostki lub ich organy określonych obowiązków, mogą mieć cechy interpretacyjne przez nałożenie obowiązku stosowania określonej wykładni prawa. Cecha charakterystyczną aktów wewnętrznych jest określony krąg adresatów ich obowiązywania; kierowane są one jedynie do podmiotów podporządkowanych organowi wydającemu ten akt organizacyjny lub służbowy. Akty takie nie mogą regulować praw i obowiązków obywateli, osób prawnych i ich organizacji (jeżeli nie znajdują się one w zależności organizacyjnej lub służbowej) i kwestia ta została uregulowana w przepisach konstytucyjnych.

Akty wew. wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych i maja charakter poleceń służbowych regulowanych na podstawie przepisów regulujących zależności służbową. Akty wew. poddawane są kontroli organu nadzorującego daną jednostkę wydającą dany akt, może być również wymagane zatwierdzenie takiego aktu przez organ nadzoru.

Podobne prace

Do góry