Ocena brak

Akty prawa miejscowego (ogłaszanie)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org. adm. niezespolonej a także przez rade powiatu i gminy podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, który jest wydawany przez wojewodę. Dzień wydania Dz.U. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, jeżeli nie stanowią inaczej.

Rozporządzenia porządkowe wojewody i powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się również w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń jak również w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Gminne przepisy porządkowe ogłasza się przez tzw. rozplakatowanie w miejscach publicznych i ogłoszenie w prasie lokalnej. Wchodzą one w życie z chwilą takiego ogłoszenia. Wydawane przepisy przechowywane są w zbiorach, do których wgląd jest powszechnie możliwy.

Podobne prace

Do góry