Ocena brak

Akty normatywne samorządów terytorialnych

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

1. Akty wewnętrzne i zewnętrzne

2. Podział na:

a. Akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz akty normatywne typu wewnętrznego, określone przez ustawy samorządowe jako przepisy prawa miejscowego – kompetencje organów samorządu gminy, powiatu, województwa. Obowiązują na danym terenie. Nazywane są przepisami miejscowymi lub lokalnymi. Są aktami zależnymi od ustawy (stoją niżej w hierarchii). Zawierają ogólnie określonego adresata.

Przepisy gminne: przepisy powszechnie obowiązujące wydawane na podstawie delegacji, przepisy porządkowe, ustrojowe przepisy wewnętrzne

Przepisy lokalne wydawane na podstawie delegacji konkretnych ustaw (charakter wykonawczy)

Wojewódzkie i powiatowe akty prawa miejscowego – obowiązują w województwie (lub jego części), lub w powiecie. Są to akty wykonawcze.

Przepisy porządkowe – „ustawy lokalne”, dotyczą ochrony zdrowia i życia, przypadków szczególnych (w gminie i powiecie). W województwie rozporządzenia porządkowe wydaje wojewoda.

Przepisy wewnętrzne:

- przepisy gminne – jej ustrój, ustrój jednostek pomocniczych (statuty), organizacja urzędów, wytyczne dla organów gminy

b. Akty planowania różnego rodzaju – ulegają dezaktualizacji w miarę ich wykonywania (wyjątek: plany zagospodarowania przestrzennego). Są to programy gospodarcze, budżet.

c. Akty indywidualne mające postać decyzji administracyjnych lub skierowane do podmiotów znajdujących się w strukturze samorządu – adresat oznaczony indywidualnie, konkretnie oznaczona sytuacja

Akt administracyjny dwustronny – nominacja, akt powołania na stanowisko.

d. Zawieranie porozumień – sposób przekazania zadań z zakresu administracji rządowej gminie. Przekazanie zadań kilku gmin jednej z nich. Porozumienia między organami w jednostkach

e. Korzystanie z form prawa cywilnego, a zwłaszcza zawieranie umów – zawierają różnego rodzaju umowy uregulowane przepisami kodeksu cywilnego. Samorząd terytorialny korzysta z tego głównie w zakresie zarządu mieniem samorządowym.

f. Korzystanie z innych form prawnych

Podobne prace

Do góry