Ocena brak

Akty jednostronne państw – charakter prawny

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Akty jednostronne wydawane w celu wywołania określonych skutków prawnych. Do aktów jednostronnych należą. akty jednostronne są przejawem niezależnej woli jednego pod­miotu prawa międzynarodowego, więc nie są związane ani zależne od innych oświadczeń :

Notyfikacja -jest to akt polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy określone skutki prawne. W wielu przypadkach notyfikacja jest konieczna dla wywołania określonego skutku prawnego (np. statuty wielu organizacji przewidują obowiązkową notyfikacje przy wystąpieniu z organizacji.). Notyfikacja może mieć charakter fakultatywny. W drodze notyfikacji fakultatywnej państwa zmierzają do wyjaśnienia stosunku prawnego ,który inaczej mógłby budzić wątpliwości.

Uznanie- jest to stwierdzenie przez panstwo, że przedmiot uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. W praktyce międzynarodowej występuje uznanie nowego państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego , uznanie rządu jako reprezentanta państwa, uznanie ruchu narodowyzwoleńczego , uznanie powstańców lub za strona wojująca, uznanie praw państwa do określonego terytorium.

Protest- jest to stwierdzenie przez panstwo, ze określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się niekorzystnych dla nich reguł praktyki, która inaczej mogłaby być przedstawiana jako zgodna z wola państwa i prowadzić do wytworzenia się p. zwyczajowego. Protest może być wyrażony ustnie lub w formie pisemnej.

Zrzeczenie sie- jest to akt , w którym państwo rezygnuje z pewnych praw. Powinno nastąpić w sposób wyraźny nie może być domniemywane. Istnieją przypadki w których osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec. (np. przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących przywilejów i immunitetów.)

Do góry