Ocena brak

Aktuariusz

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012

CharakterystykaZgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, rozdział 9, art.158) Innymi słowy, jest to specjalista ubezpieczeniowy, który oszacowuje za pomocą metod analizy matematycznej, między innymi wysokość składki, świadczeń, odszkodowań, rezerw ubezpieczeniowych itp. W oparciu o dane historyczne, regulacje prawne a także sporządzane prognozy dokonuje kalkulacji prawdopodobieństw zdarzeń losowych, takich jak na przykład narodziny, choroba, emerytura, wypadki, bezrobocie, lub śmierć. Dodatkowo, oszacowuje również często ryzyko powstania szkód majątkowych.


Podstawowym, lecz nie jedynym, miejscem pracy aktuariusza jest firma ubezpieczeniowa. Obecnie jednak zatrudniany jest on wszędzie tam gdzie potrzebni są specjaliści od oceny ryzyka. Aktuariusze mogą zatem pracować we wszystkich finansowe|instytucjach finansowych ryzykiem|zarządzających ryzykiem. Znajdują zatrudnienie również w firmach konsultingowych, udzielając porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Aktuariusze są wstanie oszacowywać także koszt różnego rodzaju ryzyk w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Ze względu na swoją wszechstronność znajdują tak naprawdę zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rozwiązywanie problemów finansowych i statystycznych (czyli między innymi w bankach, firmach inwestycyjnych, dużych korporacjach).Zadania aktuariuszyZgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, do zadań aktuariusza w Polsce należy:


 • ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń,
 • ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych.

W praktyce aktuariusze zajmują się również między innymi:


 • wyceną produktów ubezpieczeniowych (w tym na przykład kalkulacją składki czy profilu zyskowności),
 • kalkulacją ryzyka (ubezpieczeniowe|ubezpieczeniowego, rynkowe|rynkowego, kredytowe|kredytowego oraz operacyjne|operacyjnego),
 • ustalaniem oraz kontrolą polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (tzw. Asset/Liablity Management).

Aktuariusze zajmują się jednak również wyceną rezerw pracowniczych, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy a także wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstw. Wycena rezerw obejmuje tutaj w szczególności zobowiązania takie jak:


 • odprawy emerytalne,
 • odprawy rentowe,
 • inne świadczenia pracownicze.


WymaganiaZgodnie z art. 161 ust. 1 wspomnianej już ustawy o działalności ubezpieczeniowej, aktuariuszem może zostać osoba fizyczna, która:


 • przez okres co najmniej 2 lat wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

Bibliografia:


Podobne prace

Do góry