Ocena brak

Akt normatywny

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Jest dokumentem organu państwowego zawierającym zakodowane w przepisach prawnych normy prawne regulujące jakiś obszar stosunków społecznych (jest efektem prawotwórstwa organów państwowych, w tym także organów samorządu terytorialnego). Powinien być należycie ogłoszony w stosownym ( w zależności od rodzaju prawa) dzienniku promulgacyjnym (Dziennik Ustaw, Monitor Polski)-w odniesieniu do aktów normatywnych o randze ustawy jej podpisanie i ogłoszenie nazywa się w języku prawniczym promulgacją. Schemat budowy aktu:

  1. określenie rodzaju aktu normatywnego( ustawa, rozporządzenie, uchwała itp.),

  2. data ustanowienia danego prawa,

  3. tytuł aktu ( określający przedmiotowo rodzaj regulowanych stosunków społecznych np. „O samorządzie terytorialnym”) 

  4.  preambuła(spór co do jej normatywności)- stanowi rodzaj deklaracji prawodawcy co do motywów ustanowienia prawa; podaje w niej zamierzone cele, podstawowe wartości danego aktu,

  5. część ogólna- formułuje przepisy, w których znajdują się elementy norm wspólne dla tych postanowień, które mogą znajdować się w części szczegółowej; w tej części zamieszczane są również definicje ustawowe wyjaśniające znaczenie pojęć, którymi posługuje się prawodawca w danym akcie normatywnym,

  6. część szczegółowa- zawiera ona zasadniczą materię aktu normatywnego, składają się na nią te przepisy prawne, w oparciu o które możemy formułować normy prawne zarówno lex generalis, jak i lex specialis,

  7. przepisy końcowe- składają się na nie postanowienia przejściowe, derogacyjne i określające termin wejścia w życie danego aktu,

  8. podpis osoby uprawnionej- w przypadku ustaw podpisu dokonuje Prezydent RP.

Podobne prace

Do góry