Ocena brak

AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Filozofia wartości - aksjologia - przez niektórych jest trak-towana jako odrębna nauka filozoficzna, jeden z zasadniczych działów filozofii, przez innych jako zbiór zagadnień dotyczących wartości i wartościowania, stanowiących fragmenty metafizyki ogólnej, metafizyki człowieka oraz teorii poznania. Jeśli etykę i estetykę pojmie się jako (przede wszystkim) teorie wartości mo-ralnych i estetycznych, wtedy moŜna je uwaŜać za (wyspecjalizo-wane) części aksjologii.

Podobne prace

Do góry