Ocena brak

AGATOLOGIA

Autor /kosa Dodano /10.12.2012

AGATOLOGIA (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przypadku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem filozofii praktycznej (w szczególności etyki). W obu przy­padkach odwołuje się do -> doświad­czenia, zwanego „doświadczeniem agatologicznym" (odmiennym od „doświadczenia aksjologicznego"), które - jako „doświadczenie odsła­niające" (w odróżnieniu od „projek­tującego") - uznawane jest za pier­wotne źródło wiedzy o -> dobru. W a., w ślad za Arystotelesem - poza „dobrem najwyższym" (—> summum bonum) - wyróżnia się i rozważa tak­że trzy inne rodzaje dóbr: a) to, co moralnie piękne i dobre samo w sobie {bonum honestum); b) to, co poży­teczne {bonum utile); c) to, co przy­jemne {bonum delectabile).

Podobne prace

Do góry