Ocena brak

Adwokat - kompetencje i adwokatura

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Zawód adwokata polega na tym, aby świadczyć pomoc prawną, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Jednostką organizacyjną jest organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizacja społeczna lub polityczna oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Swój zawód adwokat wykonuje w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni.

Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1) gdy pozostaje w stosunku pracy,

2) gdy jego małżonek pełni funkcje sędziowskie, prokuratorskie lub w okręgu izby adwokackiej - w organach dochodzeniowo-śledczych,

3) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu,

4) jeżeli został ubezwłasnowolniony,

5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

Jeżeli w izbie adwokackiej znajduje spokrewniona z adwokatem osoba do drugiego stopnia lub spowinowacona z nim w pierwszym stopniu pełni funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2 to adwokat nie może wykonywać zawodu w okręgu tej izby.

Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może występować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana.

Do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi czynne i bierne prawo wyborcze, jeśli jest zawieszonemy w wykonywaniu czynności zawodowych.

Adwokat jest także członkiem adwokatury, a adwokatura (tradycyjnie palestra) to:

- ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Polska Adwokatura to 8990 adwokatów, z których 6650 czynnie wykonuje zawód; to także rzesza aplikantów adwokackich odbywających aplikację u swoich patronów.

W jej skład wchodzą 24 izby adwokackie, które tworzą zawodową korporację adwokacką, a do których przynależność jest dla adwokatów obowiązkowa.

Adwokatura to także Naczelna Rada Adwokacka jako najwyższe ciało samorządu zawodowego.

Adwokatura to przepisy ustawy regulującej jej ustrój oraz ustaw określających uprawnienia i obowiązki adwokatów w sprawach przez nich prowadzonych: karnych, cywilnych, administracyjnych i innych; to także system wewnętrznych norm określających sposób wykonywania zawodu.

Przede wszystkim zaś to wykorzystywany, na co dzień dorobek kilkusetletniej tradycji oraz wykształconych w tym okresie zwyczajów postępowania w stosunku do sądu, klienta oraz przeciwnika procesowego.

Adwokatura Polska to wkład wielu pokoleń polskich adwokatów, który, jak bezcenny depozyt, mamy do przekazania pokoleniom przyszłym.

Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. Członkami organów adwokatury mogą być tylko adwokaci.

Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną.

Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe.

Zespół adwokacki to jednostka organizacyjna adwokatury.

Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

O przyjęciu do zespołu decyduje zespół adwokacki.

Adwokat – jako członek zespołu ma prawo do:

1) udziału w pracach i w dochodzie zespołu, z wyjątkiem okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem,

2) corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.

Adwokaci - członkowie zespołów i ich rodziny mają na równi z pracownikami prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości pracę w zespołach traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie - jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia.

Wpisany na listę adwokacką może być ten, kto: jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1a.

Aplikacji adwokackiej i złożenie egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,

2) osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny,

3) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Do złożenia egzaminu adwokackiego przed komisją, o której mowa w art. 75a ust. 1, bez obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które pracowały przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Osoby, które wykonywały zawód sędziego lub prokuratora, nie mogą w ciągu dwóch lat od zaprzestania wykonywania tego zawodu wykonywać zawodu adwokata w okręgu tej izby adwokackiej, w której zajmowały powyższe stanowisko. Zakaz ten nie dotyczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej.

Kary dyscyplinarne są następujące:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) kara pieniężna,

4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,

5) wydalenie z adwokatury.

Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.

W sprawach dyscyplinarnych orzekają:

1) sąd dyscyplinarny izby adwokackiej,

2) Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Podobne prace

Do góry