Ocena brak

Administracja w Rosji w XIX w.

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

1. Rada Nieustająca – utworzona w 1801 roku  - 12 członków pochodzących z arystokracji- organ doradczy cesarza, ze stale urzędującą kancelarią.

2. Urząd ministrów – utworzony w 1802 roku w miejsce kolegiów- wraz z podległymi im ministerstwami. Początkowo było ich 8 później liczba wzrosła do 11. Dzieliły się na departamenty, na których czele  stali dyrektorzy. Decyzje podejmowali jednoosobowo- składali sprawozdania cesarzowi ze swej działalności. Wchodzili w skład Rady Państwa, nie tworzyli jednak gabinetu.

3. Komitet Ministrów – utworzony w 1812 roku – jako kolejny organ doradczy cesarza. Skład: ministrowie, szefowie departamentów, kierownicy urzędów centralnych. Komitet obradujący z udziałem monarchy zyskał miano Rady Ministrów.  

4. Rada Państwautworzona w 1810 roku – nie uzyskała uprawnień władczych Kompetencje: organ doradczy , którego uchwały nie wiązały monarchy, przygotowywanie i opiniowanie projektów ustaw, od 1882 roku - Komisja Kodyfikacyjna.

Z chwilą jej powołania zakończyła działalność  Rada Nieustająca. Skład: ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, inne osoby powołane przez cesarza, Dzieliła się na departamenty, posiadała tez własną kancelarię.

5. Senat Rządzący – zreorganizowany w 1802 roku – powierzono mu funkcje: sądu najwyższego o uprawnieniach kasacyjnych. Kompetencje: nadzór nad wpływami z podatków, wydatkami państwowymi, wszystkimi ministerstwami, ogłaszanie ustaw, strażnik prawa i praworządności jako trybunał administracyjny. Dzielił się na departamenty, przy których funkcjonowali oberprokuratorzy.

6. Kancelaria Cesarska – dzieliła się na wydziały. Kancelarii podlegały policja i żandarmeria państwowa. Po roku 1882 pozostawiono tylko jeden wydział pełniący rolę osobistej kancelarii cesarza.

Podobne prace

Do góry