Ocena brak

Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było 6. Dekretem z 19 –12-1807roku utrzymano tymczasowo podział na powiaty w liczbie 60. Na czele departamentu postawiono prefekta podlegającego służbowo ministrowi spraw wewnętrznych. Przy prefekcie funkcjonował komisarz policji z intendentem i adiunktem, odbierający polecenia od ministra policji, częściowo za pośrednictwem prefekta. Na czele administracji powiatowej stał podprefekt, spełniający te same funkcje co prefekt w departamencie, któremu sam podlegał. W departamentach i powiatach były też rady o charakterze samorządowym. Do głównych funkcji rad departamentowych należał: rozkład na powiaty ciężarów publicznych,    narady nad potrzebami departamentu, opinie o ulepszeniu administracji, zażalenia na urzędników.

Najniższą jednostką administracyjną w Księstwie Warszawskim miała być wg konstytucji tzw. Municypalność(miasta samorządne), zarządzana przez burmistrza lub prezydenta. W miastach tych powołano prezydentów municypalnych mianowanych przez króla a podległych prefektom .Mieli oni do pomocy  zawodowych ławników oraz intendentów policji ,.Organami samorządowymi –Rady Municypalne-zajmowały się one sprawami majątku i urządzeń miejskich. Dekret z 23 lutego 1809 roku wprowadzał tymczasową organizację –każde pozostałe miasto i wieś stanowiły osobną gminę. Administracja w mieście należała do burmistrza –mianowanego przez króla mającego do pomocy honorowych ławników .

Organem samorządowym była rada miejska. Władzą administracyjną w gminie wiejskiej był wójt(odpowiednie przepisy zalecały powierzenie stanowisk wójtowskich panom wsi)  którego wyznaczał prefekt- wójt  był mu podległy sprawował urząd w odniesieniu do jednej lub kilku wsi. W przypadku kilku posiadał zastępcę – sołtysa. Wprowadzona w Księstwie Warszawskim nowa administracja w odniesieniu do szczebla gmin wiejskich, uległa istotnym przekształceniem w kierunku zachowania istniejącym nadal stosunkom feudalnym .

Podobne prace

Do góry