Ocena brak

Administracja spraw zagranicznych

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Prezydent - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.

Minister Spraw Zagranicznych - naczelny org. adm. państw. w dziedzinie polt. zagranicznej. Pośredniczy w kontaktach Prezydenta z innymi państwami i polskimi przedstawicielstwami za granicą. Ustala organizację i kieruje dział. polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Minister ustala programy wizyt delegacji rządowych i państw., uczestniczy w konferencjach międzynarodowych. Do zakresu działania ministra należy też prowadzenie polit. kadrowej i zatrudniania oraz ustalania kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w resorcie.

Org. działające za granicą:

- stałe misje dyplomatyczne - placówki dyplomatyczne, są to najczęściej ambasady i poselstwa (oznacza obniżenie stosunków między państwami), ustanawiane zostają decyzją Min. Spr. Zagr., są oficjalnym urzędem państwa. Każda misja dyplomatyczna działa na podstawie poleceń i dyrektyw swego rządu. Szef misji i członkowie jej korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych określonych w umowach międzynarodowych.

Urzędy konsularne - swoisty urząd adm., który reprezentuje państwo w ściśle określonym zakresie. Do zakresu działania tych urzędów należy: ochrona obywateli polskich, interesów państwa, czuwanie nad wykonywaniem umów z Polską, kontakty z Polonią. Na czele urzędu stoi konsul - org. adm. państw., podlega służbowo Min. Spr. Zagr., a bezpośredni nadzór ma nad nim kierownik przedstawicielstw dyplomatycznych.

- stałe misje dyplomatyczne i przedstawiciele przy org. międzynarodowych

- przedstawicielstwa handl.

- misje specjalne (ad hoc) - są wysyłane w celu wypełnienia jakiegoś zadania.

Do góry