Ocena brak

ADMINISTRACJA RZĄDOWA A ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Do elementów wspólnych administracji rządowej i samorządowej należą;

funkcjonują w ramach państwa, funkcjonują i działają na podstawach prawa, powołane są dopełniania zadań publicznych( funkcja służebna), działają w ramach władzy wykonawczej, mogą korzystać z władczości( podporządkowanie, nadrzędność).

Do elementów różniących administrację rządową od samorządowej należą: adm. rządowa ma charakter schierarchizowany ( pionowy układ- wertykalny), scentralizowany( organy najwyższe podejmują decyzje i są na samej górze); adm. samorządowa ma charakter zdecentralizowany, istnienie samorządu terytorialnego, działanie na podstawie ustaw samodzielnie

PŁASZCZYZNY DZIAŁANIA SAMODZIELNOŚCI:

-sama kreuje swoje organy( wybory )

-samodzielne tworzenie prawa na podstawie ustaw

-władza należy do wspólnoty mieszkańców

-samodzielność finansowa

-swoboda prowadzenia działalności gospodarczej( zbywanie, nabywanie)

adm. rządowa sprawuje nadzór nad adm. samorządową(nadzór weryfikacyjny na podstawie prawa pod kątem zgodności działań określonej struktury)- nadzór sprawuje Prezes RM, wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa; adm. rządowa może zmieniać treść ustaw.

Podobne prace

Do góry