Ocena brak

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - ISTOTA REŻIMU SEMIPTREZYDENCKIEGO

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Aktywność polit prezydenta w ramach dualistycznej egzekutywy, którą współtworzy on z premierem stojącym na czele gabinetu, stanowiącym ciało kolegialne. Aktywność ta wyraża się w faktycznym przewodzeniu rządowi w zakresie kształtowania polit wewnętrznej i zagranicznej lub wręcz jej promowaniu.

  • Podobieństwa do prezydencjalizmu: pozbawienie parlam prawa do uczestnictwa w wyborze prezydenta oraz wynikająca stąd możliwość sytuacji, w której większość polit tworzą jego przeciwnicy polit. Podobieństwem formalnym jest teoretyczna swoboda ukształtowania personalnego składu gabinetu prze prezydenta(we Fr. rząd nie musi uzyskać wotum zaufania).

  • Podobieństwa do parlamentaryzmu: dualizm egzekutywy; solidarna odpowiedzialność rządu przed parlamentem => czas trwania pełnomocnictw gabinetu nie jest (w przeciwieństwie do prezydenta) z góry określony, a jego egzystencja (choć nie samo powołanie) zależy od układu sił w parlamencie; prawo egzekutywy do rozwiązania parlam przed upływem kadencji; częstotliwość powrotów tych samych osób na stanowiska ministerialne.

Podobne prace

Do góry