Ocena brak

Administracja publiczna w Polsce

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1. Administracja rządowa

2. Administracja samorządowa – występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w gminach z siedzibą w miastach), prezydent miasta (w miastach wojewódzkich i w gminach miejskich liczących 100 tys. mieszkańców) lub starosta (w powiatach). Na poziomie regionalnym organem wykonawczym sejmiku jest zarząd, którym kieruje marszałek wojewódzki.

Według Jana Bocia podstawowym podziałem organów administracji publicznej jest dziś, w związku z przywróceniem samorządu terytorialnego, podział na organy administracji państwowej, organy administracji rządowej i na organy administracji samorządowej.

Natomiast wg sposobu powoływania jako kryterium klasyfikacji mamy:

-organy wykreowane w drodze powołania jako decyzji administracyjnej (np. wojewoda);

- w drodze aktu organy władzy (np. Prezes Rady Ministrów);

w drodze wyborów (np. zarząd gminy) czy wreszcie w drodze nominacji.

Ze względu na skład osobowy wyróżniamy

- organy jednoosobowe,

- ko­legialne.

Z uwagi na terytorialny zakres działania dzielimy organy na

  • or­gany naczelne,

  • centralne,

  • terenowe.

Natomiast w zakresie podziału organów pełniących całościowe funkcje w państwie wyróżnia się w konstytucji:

- cen­tralne organy państwowe,

- centralne konstytucyjne organy państwa,

- or­gany naczelne.

Na podstawie sposobu podporządkowania wyróżnić można organy:

- zde­centralizowane,

- podległe hierarchicznie.

Według zakresu uprawnień do samodzielnych decyzji organy dzielimy na:

- decydujące

- pomocnicze.

W sferze procesowej na podstawie zdolności do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych klasyfikacja obejmuje:

- organy I instancji,

- organy II instancji,

a w sytuacjach braku odwołania:

- organy decydujące,

- organy stopnia wyższego.

Podobne prace

Do góry