Ocena brak

Administracja publiczna, biurokracja a partie polityczne w RP

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Administracja publiczna – przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

(Zwrot „przejęte przez państwo” oznacza, iż nie chodzi o obszar potrzeb postulowanych, które mogą być zgłaszane społecznie jako wymagające ingerencji organów państwowych. Oznacza nadto brak stałego zakresu działalności administracyjnej, zakres ten bowiem stosownie do okoliczności może się zwiększać lub zmniejszać.)

Administracja to działalność (celowa, praktyczna, rzeczywista, konkretna, planowana, bezpośrednia, władcza, regulująca, ciągła, twórcza, kontrolowana, oparta na prawie, trwała, organizatorska, kierownicza) mająca na celu realizację (potrzeb) zadań publicznych (państwa, społecznych podmiotów samorządowych, podmiotów publicznych) wymagających ochrony, konkretnych, z zakresu ochrony interesów publicznych, określonych ustawami.

Biurokracja – charakterystyczna dla kapitalizmu organizacja społeczeństwa; to taka racjonalizacja organizacji społecznej, która zastępuje autorytet tradycji i osób autorytetem sformalizowanych zasad (M. Weber)

Biurokracja – taki typ struktury organizacyjnej, która posiada zespół cech racjonalnych, mających zapewnić instytucji wysoką sprawność funkcjonowania

Biurokratyzm – zespół ujemnych skutków funkcjonowania w praktyce instytucji biurokratycznych

Partia polityczna – dobrowolna organizacja aktywna w sferze władzy Polit., która uczestniczy w procesie wyborczym, czyli bezpośrednio w selekcji kandydatów zasiadających w ciałach legislacyjnych, również pośrednio – kandydatów zajmujących stanowiska w ciałach wykonawczych, i w ten sposób daje wyraz dążeniu do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej

Podobne prace

Do góry