Ocena brak

Administracja publiczna a prawo

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Administrację określa się jako dobrą, sprawną, skuteczną, przejrzystą dla ludzi, merytoryczną lub zajebistą.

W prawie pozytywnym dobrą administrację określa się jako:

 • szybką

 • obiektywną

 • praworządną

Zasada szybkości jest określona w Kodeksie Postępowania Administracyjnego – organy administracji mają działać najprostrzymi ścieżkami ku załatwieniu danej sprawy.

Zasada obiektywności oznacza, że każdy organ powinien działać zgodnie z dobra i sensowną praktyką prawno-administracyjną. Oznacza to, że podobne do siebie przypadki muszą być rozpatrywane tak samo lub podobnie. Nie wolno stosować uznaniowości. Nie wolno traktować kogokolwiek lepiej lub gorzej niż innych.

Zasada praworządności w tradycyjnym rozumieniu oznacza rządzenie za pomocą i na podstawie prawa. W systemach demokratycznych konsekwencją tej zasady jest zakaz podejmowania czynności przez organy bez upoważnienia prawnego.

Prawo administracyjne:

Są to normy regulujące organizację i zachowania administracji publicznej jako części aparatu administracji rządowej i samorządowej ale także zachowania osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów w zakresie nieunormowanym przez przepisy innych gałęzi prawa.

Trzy części prawa administracyjnego:

 • prawo ustrojowe – organizacja i zasady funkcjonowania organów administracji publicznej. Zawiera normy dotyczące:

  • podmiotów administracji publicznej

  • zakresu działania podmiotów

  • struktury podmiotów

  • władztwa administracyjnego

  • procesu kierowania administracją

  • nadzoru nad funkcjonowaniem administracji

  • podziału administracji w kraju

 • prawo administracyjne materialne – dotyczy konkretnych działów administracji. Mówi się o prawie administracyjnym szczegółowym, na przykład prawo budowlane czy prawo ochrony środowiska.

 • prawo administracyjne proceduralne (postępowania administracyjnego) – normy i reguły, które wyznaczają postępowanie w celu wykonania prawa ustrojowego i materialnego, to jest: kto ma wykonywać, kto ma kontrolować, kto ma sankcjonować. Części prawa proceduralnego:

  • prawo o ogólnym i szczegółowym postępowaniu administracyjnym

  • prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  • prawo o trybie przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty prawa administracyjnego

  • prawo o postępowaniu legislacyjnym

  • prawo o postępowaniu karno-administracyjnym

  • prawo o postępowaniu porządkowym i dyscyplinarnym

  • prawo o postępowaniu w sprawach skarg i wniosków

Normy prawno-administracyjne dzieli się też na dotyczące sfery:

 • wewnętrznej – to co się dzieje w samych organach administracyjnych

 • zewnętrznej – stosunki między administracją a obywatelami

Stosunek prawno-administracyjny to relacja między oznaczonymi podmiotami. Relacje te objęte są normami prawa administracyjnego i wchodzą w jego skład.

Cechy stosunku prawno-administracyjnego:

 • przedmiot mieści się w sferze prawa administracyjnego

 • przynajmniej jednym uczestnikiem stosunku jest organ administracji publicznej lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej

 • cechuje się nierównorzędnością jego uczestników (najczęściej następuje rozstrzygnięcie władcze)

Źródła prawa administracyjnego:

Źródlo prawa to przede wszystkim akt normatywny zawierający normy prawa.

W ujęciu podmiotowym możemy wyróżnic źródla prawa:

 • stanowione przez naczelne organy państwa (parlament)

 • stanowione przez naczelne i centralne organy administracji (rząd, ministerstwa)

 • stanowione przez organy rządowe w województwie i organy jednostek samorządu terytorialnego (prawo miejscowe)

Z perspektywy sfer możemy wyróżnić źródła prawa:

 • powszechnie obowiązującego (Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, zasady prawa międzynarodowego, prawo miejscowe, rozporządzenia z mocą ustawy, zbiorowe układy pracy)

 • o charakterze wewnętrznym:

  • prawo wewnętrzne, którego przepisy obowiązują organy je wydające

  • wydawane też przez jednostki podległe

  • zarządzenia organów kolegialnych (statuty, regulaminy, instrukcje)

  • określane aktami kierownictwa wewnętrznego

Podobne prace

Do góry