Ocena brak

Administracja publiczna a otoczenie społeczne. Charakterystyka relacji

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Otoczenie społeczne – wszystkie pozainstytucjonalne/państwowe/publiczne determinanty działania administracji publicznejSkładniki1.) Kultura społeczeństwa:

- „Demokracja w działaniu” Roberta Putnama – wpływ na efektywność działania administracji publicznej ma kultura społeczeństwa, w której dana administracja funkcjonuje (a nie środki finansowe, czy też koherentność/spójność systemu prawa)

- kategoria podziału – zachowania społeczeństwa w obliczu problemów (zachowania indywidualistycznych/przedsiębiorczych vs. zachowania egalitarystyczne/kolektywistyczne)

- Putnam dzieli społeczeństwa na następujące typy:

*społeczeństwa indywidualistyczne/przedsiębiorcze – typowe społeczeństwa anglosaskie; charakterystyczne cechy to: przewaga decentralizacji i samorządu; zachowania urzędnicze

- nastawienie na klienta/rynkowe, duże możliwości decyzyjne – delegacja władzy na niższe szczeble hierarchii, współpraca z aktywnym społeczeństwem obywatelskim;

*społeczeństwa biurokratyczne – społeczeństwa Niemiec i Austrii to przykłady wręcz modelowe dla tego typu; podstawowe cechy: oczekiwanie społeczne szczegółowych regulacji i ogromny do nich szacunek („Ordnung must sein!”); zachowania urzędnicze

- tylko wykonywanie przepisów, działanie w ich granicach, brak swobody decyzyjnej (jak nie ma przepisach to nie istnieje/nie masz prawa się tak zachować!)

*społeczeństwa typu „sala” - charakterystyczny typ społeczeństw dla Ameryki Południowej (Łacińskiej); charakterystyczne cechy: istnienie norm/szczegółowych uregulowań prawnych (pięknie urządzona normatywna sala/fasada), ale społeczeństwa funkcjonują według zupełnie odmiennych zasad (to co się dzieje w sali/za fasadą to już zupełnie co innego)

2.) Zmienne kulturowe:

- wyróżnienie dwóch zmiennych w zachowaniach społeczeństw, które wpływają na charakter administracji publicznej w danym kraju:

*zaufanie do instytucji publicznych

*zaufanie ludzi samych do siebie (instytucje społeczne)

- według tych kryteriów można stworzyć 4 modele siły administracji publicznej (relacji społeczeństwo – administracja):

*wysokie zaufanie do siebie + wysokie zaufanie do instytucji publicznych = silna administracja (siły społeczeństwo – państwo mniej więcej wyrównane, państwo ma posłuch i jest rozliczane ze swoich działań; prawdopodobnie Niemcy, Austria)

*wysokie zaufanie do siebie + niskie zaufanie do instytucji publicznych = słaba administracja (siły społeczeństwo – państwo wyrównane; brak zaufania do państwa i wysokie do instytucji społecznych powoduje, iż aktywne społeczeństwo obywatelskie wyręcza państwo w wielu kwestiach, redukując aktywność państwa do roli subsydiarnej; społeczeństwa anglosaskie)

*niskie zaufanie do siebie + wysokie zaufanie do instytucji publicznych = słaba administracja (przewaga państwa nad społeczeństwem, bo brak kontroli społecznej, ale nie może z niej korzystać ze względu na brak poparcia i partycypacji obywateli w działaniach państwa, jak zareagują na ich zaangażowanie; wynika z tego także brak pomocniczości/subsydiarności państwa – po prostu nie ma komu pomagać, gdyż brak istotnych instytucji społecznych)

*niskie zaufanie do siebie + niskie zaufanie do instytucji publicznych = silna administracja (przewaga państwa nad społeczeństwem; brak kontroli społecznej powoduje, że państwo może podejmować arbitralne decyzje, bo nie będzie skutecznych protestów –  ludzie się nie garną, bo się boją sąsiadów, niezorganizowanie społeczeństwa mści się brakiem możliwości obrony przed państwem; przykładem tego typu relacji – sytuacja w Polsce, gdzie mamy najniższe zaufanie do siebie samych co najmniej w Europie...)

Podobne prace

Do góry