Ocena brak

Administracja obrony narodowej

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Dot. organizowania bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań w dziedzinie wojskowej.

Prezydent RP - najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, w czasie wojny mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza. W razie zagrożenia zew. państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części teryt. lub całości państwa, a także ogłosić częściową lub powszechną mobilizację. Org. doradczym jest tu Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Komitet Obrony Kraju (KOK) - jest org. właściwym w sprawach obronności i bezpieczeństwa kraju. Przewodniczącym jego jest Prezydent, a z-cą Min. Obrony Narodowej. Zadania KOK to: ustalanie generalnych założeń obrony państwa, występowanie z wnioskiem w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego, ogłoszenia mobilizacji i podjęcia postanowienia i stanie wojny, ustalanie założeń organizacyjnych Sił Zbrojnych, obrony cywilne i jednostek zmilitaryzowanych. Zadania swe KOK wykonuje przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Prezydent określa jego organizację i zakres działania. Biurem kieruje sekretarz Komitetu Obrony Narodowej, a jego działalność jest finansowana ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta.

Minister Obrony Narodowej (MON) - naczelny org. adm. państw. w dziedzinie obronności państwa. Działania swe wykonuje przy pomocy ministerstwa (ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego). W czasie pokoju kieruje on całokształtem Sił Zbrojnych i przygotowuje założenia obronne państwa. Jest zobowiązany do wykonywania założeń, decyzji i wytycznych Rady Min. Minister kieruje też adm. rezerw osobowych (powszechny obowiązek obrony). Sprawuje nadzór nad Żandarmerią Wojskową (zapewnia przestrzeganie dyscypliny wojskowej, przepisów porządkowych i adm., ochrony tajemnicy państwowej i służbowej).

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - najwyższy pod względem funkcji żołnierz w czynnej służbie wojskowej. Mianuje go i zwalnia Prezydent w porozumieniu z Min. Obr. Nar. W imieniu ministra dowodzi Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju, współuczestniczy w opracowaniu koncepcji rozwoju tych sił, kieruje kompleksowym planowaniem mobilizacyjnym, utrzymuje Siły Zbr. w gotowości bojowej, kieruje szkoleniem wojsk, określa cele i zadania tego szkolenia, kieruje szkolnictwem wojskowym.

Szef Obrony Cywilnej Kraju - centralny org. adm. państw. w sprawach obrony cyw. Powołuje go Prezes R.M. na wniosek Min. Obr. Nar. Jego zadania to: przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej; ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cyw.; koordynowanie określonych przedsięwzięć i kontrola realizacji ich przez naczelne org. adm. państw., teren. org. adm. rządowej i org. sam. teryt.; sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej - do tego służą mu zarządzenia, wytyczne, instrukcje i regulaminy.

Terenowe org. obrony cywilnej to wojewodowie i wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast), jako szefowie obrony cywilnej (zadania zlecone). Kierują i koordynują przygotowaniami i realizacją przedsięwzięć obrony cyw.

Adm. rezerw osobowych - dla powszechnego obowiązku obrony należy do Min. Obrony Narod. (oprócz rejestracji, poboru i określania zdolności do służby):

- przeprowadzenie rejestracji i poboru obywateli (przedpoborowy - mężczyzna, który w danym roku kal. kończy 18 lat, muszą się zgłosić do rejestracji w oznaczonym czasie, prowadzi ją wójt, burmistrz, prezydent miasta; poborowy - mężczyzna, który kończy lat 19 w danym roku kal., wzywani są oni do stawienia się przed komisją lek. i komisją poborową). Pobór zarządzają Min Spr. Wew. i Adm. i Min. Obr. Nar., a przeprowadzają ją wojewodowie.

- określenie zdolności do służby wojskowej

- przeznaczeni do służby: wojskowej, w obronie cywilnej, w jednostkach zmilitaryzowanych

- uzupełnianie Sił Zbr.

- prowadzenie ewidencji ludności, którzy podlegają obowiązkowi służby wojskowej - prowadzą ją wojskowi komendanci uzupełnień. Osobom objętym ewidencją wydaje się wojskowe dokumenty osobiste.

- wykonywanie innych czynności.

Świadczenie na rzecz obrony kraju:

- osobiste w czasie pokoju - na osoby z obywatelstwem polskim mogą być nałożone (między 16 a 60 rokiem życia), jest to świadczenie prac doraźnych, doręczeń dokumentów.

- rzeczowe w czasie pokoju - nakładane są na urzędy, instytucje państw., podm. gosp., a polega na oddaniu nieruchomości i rzeczy ruchomych (w tej sprawie decyzje wydaje wójt). Za używanie ich przysługuje ryczałt.

- w razie zgłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - powołanie do służby wojskowej.

- szczególne

Podobne prace

Do góry