Ocena brak

Administracja gospodarki i finansów

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Obecnie u podstaw leżą trzy zasady polityki gospodarczej:

- zrównoważenia sektora prywatnego i państwowego,

- wolności gospodarczej,

- prywatyzacji, wskazuje kierunek przemian własnościowych.

Działalność ewidencyjna i koncesyjna. Ewidencji podlega os. fiz. i jednostka org. nie mająca os. pr., która prowadzi działalność gospodarczą - wyjątek to, gdy jest to działalność uboczna. Ewidencja to odnotowanie faktu bytu jakiegoś podm. gosp. Koncesja to wyjątek od zasady wolności gosp. (w formie decyzji), udzielenie, odmowa lub cofnięcie koncesji należy do naczelnych lub centralnych org. adm. państw. Przy koncesji państwo "wpuszcza" podm. gosp. w dziedzinę swojej działalności, np. możliwość wyrobu alkoholu.

Działania adm. wobec przed. państw. - silną ingerencją jest instytucja zarządu komisarycznego, tzn. z chwilą jego ustanowienia wszystkie org. przeds. ulegają rozwiązaniu. Firmy nadzoru adm. - prawo nałożenia zadań spoza planu przeds., prawo wstrzymania wykonania decyzji dyrektora - sprzeczność z prawem.

Adm. skarbowa - jest to Min. Finansów z jego aparatem wykonawczym (urzędy i izby skarbowe). Urzędy skarbowe - prowadzą resejestrację podatkową, ustalają i pobierają podatki i należności budżetowe niepodatkowe, prowadzą dochodzenie w sprawach karnych skarbowych, egzekucję należności pieniężnych. Izby skarbowe (II instancja) - sprawuje nadzór nad urzędnikami skarbowymi, planuje środki budżetowe państwa na dotacje i bada ich wykorzystani.

Adm. celna - centralnym org. jest tu Prezes GUC, który: sprawuje nadzór nad org. celnymi, realizuje politykę celną państwa, współdziała w tym celu. Politykę celną kształtuje w państwie R.M.

Policja adm. są to inspekcje specjalne. Zaliczyć do nich można:

- Państwową Inspekcję Pracy

- Państwową Inspekcję Handlową

- Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska

- Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego

Charakterystyczną cechą policji adm. jest specjalistyczny zakres ich kompetencji. Działalność tych inspekcji opiera się na stosowaniu środków nadzorczych i kontrolnych wobec innych podmiotów oraz na określaniu i egzekwowaniu restrykcji adm. - naliczanie kar, wstrzymanie dział. gosp.

Podobne prace

Do góry