Ocena brak

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który odwołując się formalnie do Konstytucji Marcowej stwierdził konieczność budowy Rad Narodowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Na czele będzie stała KRN . Równocześnie z tworzeniem się struktur władzy tego nurtu na terenie okupowanego kraju podobne struktury zaczęły się tworzyć na terenie ZSRR.

W czerwcu 1943 powstał Związek Patriotów Polskich który przystąpił do organizowania Armii Polskiej na terenie ZSRR nie mogli się ze sobą porozumieć ,obie grupy chciały w kraju rządzić.

W  ostateczności o wszystkim zdecydował Stalin . Efektem tych uzgodnień było powołanie do życia w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego który miał stać się naczelnym organem Administracji - Przewodniczącym PKWN został szef polskich socjalistów Edward Osóbka-Morawski.

PKWN uznał się za jedyną legalną władze wykonawczą ,jedyną władzą ustawodawczą jest KRN. Od września 1944r.   B. Bierut był powszechnie tytułowany Prezydentem .We wrześniu 44 r mamy następującą sytuacje:

1.Dwie głowy państwa

a) Prezydent RP na uchodźstwie ,

b) Prezydent KRN.

W zasadzie 3 organy pretendujące do roli władzy ustawodawczej

a) Rada Narodowa w Londynie(istnieją od 1940 jako organ konsultacyjno opiniodawczy władz emigracyjnych),

b) Krajowa Rada Jedności Narodowej w kraju,

c) Krajowa Rada Narodowa. W istocie mamy trzy rządy – organy do takiej roli pretendujące:

1. Rząd Londyński -jedyny legalny rząd

2. Krajowa Rada Ministrów-Polskiego Państwa Podziemnego

3. PKWN. Klasyczna dwuwładza. Ta sytuacja została jeszcze wzmocniona 31,12,44r. kiedy Stalin przestał liczyć się pozorami i KRN wydała ustawę o utworzeniu rządu tymczasowego – ten rząd tymczasowy uzyskał ograniczone uznanie międzynarodowe. Rząd czy struktura tego organu administracji centralnej nie uległa wielkim zmianom w porównaniu z PKWN podstawowa polegała na tym,  że w PKWN były resorty a KRN nazwano już Ministerstwami. Ustawa powoływała 14 ministerstw. Konferencja Wielkiej Trójki - luty 1945r.

1) W Jałcie postanowiono że na tego typu terytoriach wyzwalanych będą powstawał rządy przejściowe ,

2)  Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 28.06.45r. , który zamykał rządy dwuwładzy. Na ustrój państwa polskiego miała wpływ Mała Konstytucja (luty 1947) .

W Małej Konstytucji było stwierdzone , iż dalej będzie istniał trójpodział władzy państwowej na:

1) Władze ustawodawczą / sejm ustawodawczy ,

2) Władze wykonawczą / prezydent RP i Rząd ,

3) Władze sadowniczą / niezależne sądy. W nowej konstytucji stwierdzono, ze Centralnym Organem Administracji Państwowej  jest Rada Ministrów. Prezesa Rady Ministrów mianował Prezydent.

W 1950 roku powołano ściśle kierownictwo administracji centralnej poza konstytucyjne – Prezydium Rządu. Do organów administracji państwowej konstytucja zaliczała Rade Ministrów jako naczelny i zarządzający organ władzy państwowej.

Uprawnienia Rady Ministrów ujęte w konstytucji PRL można podzielić na 3 grupy: Funkcje kierowniczo – koordynacyjne.

Wzajemne relacje między Sejmem a Radą Ministrów: Funkcje wykonawcze

Podobne prace

Do góry