Ocena brak

Administracja centralna i terytorialna w XVIII wiecznych Prusach

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Głównymi autorami reformy administracyjnej państwa byli kolejni władcy Prus :Fryderyk Wilhelm I (1713-1740)oraz jego syn Fryderyk II wielki (1740-1780). Administracja oparta na nowej zawodowej kaście urzędników , rekrutowanych także z poza stanu szlacheckiego , zorganizowana została zgodnie z założeniami epoki ; sprawna , szybka w działaniu i fachowa. Stała się ona wzorem dla wielu państw niemieckich, a zarazem wzorem państwa policyjnego .

Administracja centralna- król w Prusach sprawował rządy osobiste .Koordynował całą działalność podległych mu ministrów .Przyjmował ich raporty , decyzje podejmował sam w formie tzw. Nakazów gabinetowych , bądź marginaliów , będących odręcznymi decyzjami władcy. Przez pewien czas funkcjonowała w Prusach u boku króla Tajna Rada Stanu – została zniesiona przez Fryderyka II .Centralne, kolegialnie zorganizowane instytucje resortowe oparte zostały  także i tu  na zasadach centralizmu i biurokratyzmu . Nie utworzono jednego organu rządowego , lecz na początku XVIII wieku powołano trzy ministerstwa :

 Generalny Dyrektoriat – powstał z połączenia  istniejącego od 1660 roku Generalnego Komisariatu Wojny z Generalną Dyrekcją Finansów .Obradujący pod przewodnictwem króla , zajmował się sprawami  policji , wojska oraz finansów. Wewnętrznie dzielił się na pięć realnych departamentów , na których czele stali ministrowie.

Ministerstwo Gabinetowe – zajmowało się sprawami zagranicznymi .

Ministerstwo Sprawiedliwości – zajmowało się  wymiarem sprawiedliwości oraz sprawami wyznaniowymi, działało pod przewodnictwem kanclerza i kilku ministrów. Ministrowie zachowywali tylko uprawnienia wykonawcze o ściśle określonych granicach.

Administracja lokalna – scentralizowana i ujednolicona była również od XVIII wieku administracja szczebla lokalnego, której struktura podporządkowana została potrzebom armii. W latach 1713-1723 terytorium państwa podzielono na :

Departamenty Kamer na których czele stały organy kolegialne – Kamery Wojny i Domen, ściśle podporządkowane Generalnemu Dyrektorium. Do ich kompetencji należały sprawy administracji, wojska, policji bezpieczeństwa, podatkowe, leśne, zarządu dóbr państwowych oraz sądownictwo w sprawach skarbowych, budowlanych, policyjnych i innych. Przewodniczący – prezydenci.

Powiaty – na czele z landratami ( starostami), mianowanymi przez króla spośród kandydatów przedstawionych przez szlachtę. Organem nadzorującym miasta byli mianowani przez króla radcy skarbowi – kontrolowali całość administracji i gospodarki miejskiej.

Podobne prace

Do góry