Ocena brak

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Określenie pojęć: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publ.

Gwarancje bezpieczeństwa (osobiste) obywateli - przyjmuje się, że bezpieczeństwo to określony stan, polegający na tym, że człowiek jest wolny od zagrożeń związanych z naruszeniem jego przyrodzonych i ustanowionych praw. Chodzi tu o prawa zasadnicze, podstawowe, określane jako prawa człowieka. Człowiek nie czuje się bezpiecznie wtedy, gdy przysługują mu określone prawa, ale wtedy gdy korzystanie z tych praw jest faktycznie możliwe (ma on to zapewnione). W tej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się problem źródeł zagrożeń praw obywateli.

Jest obecnie potrzeba określenia praw człowieka w przyszłej Konstytucji RP. Obecnie gwarancje obywateli są określone w:

- Małej Konstytucji

- prawie materialnym (k.c. art. 23, 24; pr. karne)

- Konwencja Praw Człowieka

- kpa (procedura załatwiania spraw).

Przepisy prawa - instrumenty ochrony obywateli przed ingerencją w prawa człowieka.

Źródła ingerencji w prawa człowieka:

- ze strony organów państwa (jest koniecznym źródłem ingerencji, np. ochrona nietykalności osobistej). Na organach państwowych ciąży obowiązek ingerencji w prawa tych jednostek, które naruszają prawo (swoboda obywatelska). Organy państwa także naruszają prawa człowieka, obywatel wtedy może się odwołać, a także może zaskarżyć decyzję do NSA.

- osób trzecich (współobywatele). O poziomie bezpieczeństwa decyduje to, w jakim stopniu państwo jest w stanie skutecznie chronić obywatela przed ingerencjami w jego prawa ze strony osób trzecich.

Obowiązek państwa w kwestii ochrony praw człowieka - obywatel będzie się czuł bezpiecznie w przypadku (wiąże się to z prawem adm. i sądowym), jeśli nie będzie narażony na samowolę państwa i nieuzasadnioną ingerencję w jego prawa ze strony org. państwa. Ingerować należy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. rozbiórka czegoś zbudowanego bez zezwolenia.

Konflikt między interesem jednostki a społeczności - chodzi tu o stworzenie skutecznej gwarancji poszanowania praw człowieka przez osoby trzecie. Chodzi o skonstruowanie takich instrumentów prawnych, które by chroniły te prawa (ściganie karne). Na organach państwowych spoczywa obowiązek walki z przestępczością, której skuteczność uwarunkowana jest rozlicznymi czynnikami, wśród których wymienia się:

- odpowiednie zabezpieczenie techniczno-kadrowe,

- sprawność działania org. państwa (postępowania).

Zakres, w jakim wolno organom ścigania, org. adm. państwa ingerować w zakres praw jednostki jest określony w konstytucji, k.c., kpc., k.k., kpk., kpa., w uchwałach Rad Gmin.

Skuteczność ingerencji w prawa człowieka - zagrożenie przestępczością cały czas rośnie, więc sfera ingerencji państwa także rośnie. Wiąże się to ściśle ze świadomością prawną (dyscypliną prawną). Każde państwo winno dać org. państwa tyle uprawnień, aby mogły one dbać skutecznie o bezpieczeństwo ogółu, nie tyle jednak, by mogły bez uzasadnienia naruszać prawa jednostek. Zależy to też od funkcjonowania org. adm. państwowej i jego funkcjonariuszy.

Bezpieczeństwo państwa - ochrona ustroju konst. przed wrogami zew. i wew. (zwalczanie działalności szpiegowskiej). Jest to ochrona naczelnych org. władzy i adm. państw., org. i instytucji państwowych, obiektów gosp. i naukowych. Bezpieczeństwo państwa wiąże się z odpowiednią polityką wizową i paszportową, z ochroną personelu i siedzib obcych przedstawicielstw, tajemnicy państwowej i służbowej oraz z zadaniami państwa w zakresie mobilizacyjno-obronnym.

Bezpieczeństwo publiczne - to stan, w którym ogółowi obywateli, żyjącemu w państwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie byłyby jego źródła. Ochrona bezp. publ. należy do państwa.

Porządek publ. - odnosi się do tych zadań org. spraw wew. i innych org. adm. oraz niektórych org. społ., które bezpośrednio wiążą się z utrzymaniem porządku umożliwiającego normalny rozwój życia w państwie (stan sanitarny urządzeń użyteczności publ.). Związany jest z zagwarantowaniem zgodnych z przepisami prawa i innymi normami społecznie akceptowanymi, środków społ.

Podobne prace

Do góry