Ocena brak

Adm. zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Na czele adm. zdrowia i opieki społ. stoi Min. Zdrowia i Opieki Społ., do jego zadań należy: ochrona zdrowia i rehabilitacja ludności, organizowanie służby zdrowia, krwiodawstwa, opracowywanie form zapobiegania chorobom i urazom w związku z pracą, nadzór nad poziomem świadczeń profilaktyczno-leczniczych, dokształcanie kadr medycznych, rozwój nauk medycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przy R.M. i terenowych org. adm. rządowej oraz w gminach utworzono komisje do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Komisje takie prowadzą działalność informacyjną i wychowawczą (działalność prewencyjna), leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, zakaz sprzedaży, podawania oraz wnoszenia napojów alkoh. do niektórych miejsc. R.M. może ze względu na porządek i bezpieczeństwo publ. wprowadzić na określony czas całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży i podawania alkoholu (w drodze rozporządzenia). Gminy z mocy prawa prowadzą i organizują izby wytrzeźwień. Leczenie przymusowe od alkoholizmu dotyczy osób:

- które powodują przez nadużywanie alkoholu rozkład życia rodzinnego,

- demoralizują nieletnich

- uchylają się od pracy lub zakłócają spokój lub porządek publ.

Zapobieganie narkomanii - ustawa o zapobieganiu narkomani nakłada na wszystkie org. adm. państwowej obowiązek podejmowania wszechstronnych działań w celu zapobiegania jej, tworzenia warunków leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, a także wspieranie w tym zakresie org. społ. i Kościoła.

Adm. pracy i spraw socj. - zajmuje się tym Min. Pracy i Polityki Socj., który w szczególności:

- zatrudnia i efektywnie wykorzystuje zasoby pracy

- organizacji warunków pracy

- wynagrodzeń i innych świadczeń za pracę

- ubezpieczeń społ. i świadczeń socj. (pomocy społ.).

Min. Pracy i Polityki Socj. za pomocą Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy realizuje zadania w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków. Rejonowy urząd pracy:

- udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy

- podejmuje działania w celu zapobieganiu bezrobociu, przyuczanie do zawodu

- rejestruje bezrobotnych, przedstawia im propozycje pracy, przekwalifikowania się

- wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych

Wojewódzki urząd pracy koordynuje działalnością rejonowych urzędów pracy, opracowuje analizy i oceny dot. zatrudnienia w województwie, organizowanie pośrednictwa w skali międzywojewódzkiej, wydaje zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców przez zakłady pracy i os. fiz.

Podobne prace

Do góry