Ocena brak

Adm. oświaty, nauki, kultury i sportu

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Istotą zagadnienia oświaty jest realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Prawo to jest realizowane przez szkolnictwo (powszechne i obowiązkowe szkoły podstawowe i upowszechniane szkoły średnie), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób już pracujących, pomoc dla uczących się (stypendia). System oświaty obejmuje:

- przedszkola, w tym specjalne

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (specjalne i artystyczne), wyjąwszy szkoły wyższe

- placówki oświatowo-wychowawcze - umożliwiające rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy

- poradnie wychowawczo-zawodowe i psych.-pedagog. udzielające specjalistycznej pomocy (np. pomoc w wyborze zawodu)

- placówki wych.-zawodowe i resocjalizacyjne (dla pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej)

- rodziny zastępcze

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

- zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- biblioteki pedagogiczne

Szkoła publ. - zapewnia bezpłatne nauczanie, rekrutuje uczniów na zasadzie powszechnej dostępności, realizuje min. programowe, zatrudnia nauczycieli z określonymi kwalifikacjami. Założenie tej szkoły przez os. fizyczną lub prawną, inną niż gmina czy związek komunalny, wymaga zezwolenia kuratora oświaty.

Szkoła niepubl. - jest założona przez os. fiz. lub prawną, inną niż gmina lub związ. kom., musi ona uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy 17 roku życia.

Kurator oświaty - terenowy org. rządowej adm. specjalnej do spraw oświaty, kieruje polityką oświatową na terenie województwa, wydaje akty w formie zarządzeń.

Dyrektor szkoły (placówki) - org. bezpośrednio kierujący szkołą, wybierany w drodze konkursu, dokonuje nadzoru pedagogicznego, sprawuje opiekę nad uczniami, realizuje uchwały rady szkoły i rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna - kolegialny org. szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań (kształcenie, wychowanie i opieka).

Podobne prace

Do góry