Ocena brak

Adm. osób fizycznych

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Obywatelstwo - szczególny rodzaj więzi prawnej os. fiz. z państwem, skutkujący podleganie zwierzchnictwu tego państwa, a z drugiej strony korzystanie z praw i wolności oraz opieki dyplomatycznej swego państwa, gdy jest na terenie innego.

Obywatelstwo - nabycie go wg zasady krwi, dziecko otrzymuje obywatelstwo rodziców; wg zasady ziemi, dziecko otrzymuje obywatelstwo kraju, na którym się urodziło. Nadanie obywatelstwa może nastąpić, jeśli cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat, na jego wniosek. Uznanie za obywatela polskiego odnosi się do osób nieposiadających żadnego obywatelstwa, jeśli zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie Polski. Stwierdzenie posiadania obywatelstwa należy do kompetencji wojewody. Utrata obywatelstwa może nastąpić, gdy obywatel chce uzyskać obywatelstwo innego państwa (kierownicy urzędów rejonowych, org. adm. samorz. w gminach o statusie miasta), gdy naruszył obowiązek wierności wobec Polski, działał na jej szkodę, nielegalnie opuścił jej obszar, uchyla się od obowiązku wojskowego.

Zmiana imion i nazwisk - można zmienić nazwisko, jeśli wnioskodawca nosi nazwisko ośmieszające, godzące w jego godność, o brzmieniu niepolskim, mające formę imienia, gdy od lat używa innego i na nie chce zmienić. Można zmienić imię, gdy jest ośmieszające, godzące w godność ludzką. Leży to w kompetencji rejonowych org. rząd. adm. ogólnej i org. gminy o statusie miasta, jeśli im przekazano te zadania. Org. adm. wydaje decyzję.

Akta stanu cywilnego - wpis dokonany w księdze stanu cywilnego, odnotowującym zdarzenie z zakresu stanu cywilnego (urodzenie, zgon, zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka). Urzędy stanu cyw. wchodzą w skład urzędu gminy. Jego kierownikiem jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Akta te stanowią rejestrację zdarzeń, które prawo nakazuje rejestrować.

Ewidencja ludności opiera się na instytucji obowiązku meldunkowego, który obejmuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Polski. Obowiązek ten obejmuje zameldowanie, wymeldowanie się z miejsca pobytu czasowego lub stałego, a także zameldowanie o urodzeniu się dziecka, zmianie stanu cywilnego, zgonie.

Dokumenty stwierdzające tożsamość to (wydają je org. gminy):

- dowód osobisty - otrzymują go polscy obywatele po 18 roku życia (wyjątek 16letnia mężatka),

- tymczasowy dowód osobisty - od 13 do 18 roku życia jest wydawany, obowiązkowo go posiadają osoby w wieku 16-18 lat pracujące lub niezamieszkujące z rodzicami (pod opieką),

- tymczasowe zaświadczenie tożsamości - wydawane jest osobom, którym obywatelstwo polskie nie zostało stwierdzone, a zamieszkuje na terenie Polski.

Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy, poświadczającym obywatelstwo polski i tożsamość osoby w nim wskazanej. W kraju wydaje go wojewoda, za granicą - konsul. Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje MSZ (wznawia za granicą - konsul).

Podobne prace

Do góry