Ocena brak

Adaptacja społeczna – wymiar procesualny, statystyczny, psychiczny, kulturowy

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Adaptacja dotyczy społecznej potrzeby przystosowania się do środowiska fizycznego, co ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie środków umożliwiające przeżycie. Adaptacja jest funkcją gospodarki. (wg Parsonsa)

ADAPTACJA SPOŁECZNA, socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społ., obejmujący przekształcenia jej wewn. struktury i (lub) sposobów działania; przekształcenie wewn. struktury oznacza całkowitą lub częściową reorientację psychol. jednostki (lub reorientację subkultury grupy) polegającą na przejęciu wartości i norm, sposobów definiowania sytuacji oraz wzorów zachowań, obowiązujących w nowym środowisku; przekształcenie sposobów działania może być rezultatem tych zmian lub może oznaczać jedynie zewn. dostosowanie się do zmienionych warunków.

Wymiar procesualny:

Wzorzec obywatelskości cechuje aspekt procesualny: (zwyczaje demokratyczne sądziedziczone i codziennie tworzone; )

Każde społeczeństwo ma jakąś strukturę polityczną, jakiś system rządów, ale formy rządzenia, zwane ustrojami, różnią się między sobą:

Monarchia –przekazywane z pokolenia na pokolenia

Dyktaturawładza jest jednostka

Totalitaryzm – bez żadnych ograniczeń

Demokracja – władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli

Wymiar statystyczny

Uprzemysłowienie przyczyniło się do zmniejszenia umieralności, ponieważ liczba urodzeń pozostała duża, doprowadziło to przyrostu ludności. Obecnie wysoki przyrosty naturalny utrzymuje się w krajach rozwijających się. Zjawisko stanowi wielkie obciążenie dla zasobów ekonomicznych krajów i pogłębia przepaść dzielącą te społeczeństwa od wysoko rozwiniętych społeczeństw przemysłowych. Prowadzi to destabilizacji a w konsekwencji do emigracji (migracja międzynarodowa)

Migracja odbywa się z powodów „przyciągania-odpychania”

Przyciągania- nowe miejsce przyciąga ludzi i skłania ich do osiedlenia się, nadzieja na uzyskanie wolności religijnej lub korzyści ekonomicznych

Odpychania –miejsce w którym mieszkają jest niegościnne; głód, wojna, epidemia (naturalne ograniczenie przyrostu)

Wymiar kulturowy:

Dwa aspekty różnorodności kulturowej odróżniające społeczeństwo:

1. gorączkowa aktywność, podwyższony poziom emocji i osiąganie indywidualnej przewagi dzięki współzawodnictwu (kultura dionizyjską wg Benedicta Rutha; plemię Kwakiutlów z wysp w Kolumbii Brytyjskiej)

2. Spokojne, zrównoważone trzeźwo patrzące na świat, podkreślające wyższość działań kolektywnych nad indywidualnymi (kultura apolińska plemię Zuli z Nowego Meksyku)

Współcześnie:

k. amerykańska – kładzie nacisk na jednostkę (jak 1.)

P. socjalistyczne – kolektyw (jak 2.)

Różnice między p. socjalistycznymi (Kuba, Związek Radziecki, a Chiny)

Różnice miedzy p. kapitalistycznymi(Stany Zjednoczone, W. Brytania, Japonia)

Połączenie czynników historia, geografia, klimat sytuacja społeczna sprawia że różnią się od siebie (państwa związane z morzem, nie mające dostępu, kraje tropikalne itd.)

Różnorodność kulturowa społ. jest przykładem elastyczności i zmienności układów społecznych. Rozumienie i właściwa ocena tej różnorodności prowadzi do poszanowania odmienności i geniuszu twórczego gatunku ludzkiego.

Wymiar psychiczny

Przeludnienie, stłoczenie, nierówności, niesprawiedliwość, dyskryminacja oraz inne destrukcyjne siły przyczyniają się powstania zaburzeń, dewiacji społecznych i pchają ludzi do buntu.

- protesty

- niedostosowanie społeczne itd.

Są one nie do uniknięcia w dużych społeczeństwach miejskich, w których istnieje wysoki poziom nierówności, dyskryminacji i jawnej niesprawiedliwości. Narasta gniew ludzie strajkują albo uciekają w dewiację, atakują i wyszydzają obowiązujące stereotypy zachowań wprowadzając do życia chaos i nieporządek. Nie możemy liczyć na zmniejszenie się tego typu zjawisk ale możemy zrozumieć ich przyczyny i może wtedy zmniejszymy zagrożenie, które ze sobą niosą.

Do góry