Ocena brak

A - okręty podwodne

Autor /lol Dodano /21.02.2011

Japońskie miniaturowe okręty podwodne typu A, zbudowane w 1934 r. w stoczni Kurę na podsta­wie projektu kpt. Kaneharu Kishi-moto. Dwa pierwsze okręty, ozna­czone Ha I i Ha 2, zwodowano w 1936 r. Jak wykazały próby, ich największą wadą był niewielki za­sięg wynoszący 80 mil na po­wierzchni przy prędkości 2 węzłów.Nie przywiązywano do tego więk­szego znaczenia, gdyż ówczesnadoktryna japońska zakładała roze­granie decydujących bitew na wo­dach przybrzeżnych. W 1939 r. do­wództwo marynarki zamówiło 42okręty, których budowa ruszyław oddziale stoczni Kurę w Ouraza-ki. Dalszych 15 jednostek wybudo­wano w latach 1941-42. Począt­kowo do ich transportu wykorzy­stywano specjalnie przystosowa­ne okręty-bazy wodnosamolotówChiyoda i Chitose; każdy zabierałdo hangaru opróżnionego z wodno­samolotów po 12 okrętów A, którespuszczano na wodę przez luk rufo­wy. Przy sprzyjającej pogodzie do­brze wyszkolona załoga mogła zwo­dować wszystkie okręty w ciągu 17minut . W 1939 r. przystosowano doprzewożenia okrętów podwodnychokręt Mizuho, budowany pierwotnijako baza wodnosamolotów; w 1942i w 1943 r. przebudowano kolejnoNisshin i Chogei.

 

Okręty A rozpoczęły wojnę na Pa­cyfiku; 7 grudnia 1941 r. o godz. 6.45 marynarz z niszczyciela Ward oddał pierwszy niecelny strzał w stronę jednego z okrętów A pod­chodzących do bazy amerykańskiej Floty Pacyfiku w *Pearl Harbor. Z biorących udział w tej akcji pię­ciu okrętów do portu przedostał się tylko jeden, który bez powodzenia zaatakował amerykański pancernik *Arizona. Do grudnia 1942 r. minia­turowe okręty brały udział w 6 ope­racjach, w których uszkodziły 9 jednostek nieprzyjacielskich, przy stratach własnych wynoszących 13 jednostek. Ze względu na trudności transportowe i niewielką skutecz­ność działania zrezygnowano z wy­korzystywania okrętów A w ak­cjach zaczepnych i używano ich do obrony baz na Wyspach Salomona. Na podstawie doświadczeń z eks­ploatacji okrętów^ w 1943 r. zbu­dowano prototyp ulepszonego okrę­tu B (wyporność 48,91, długość 24,8 m, szerokość 1,88 m, prędkość na­wodna 6,5 węzła, prędkość podwod­na 18,5 węzła, uzbrojenie 2 torpedy kal. 450 mm, zasięg pływania 350 (Mm)

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (A) załoga 2 osoby wyporność podwodna 46 t silnik elektryczny o mocy 600 KM długość 23,9 m szerokość 1,9 m prędkość w zanurzeniu 19 węzłów prędkość na powierzchni 23 węzły zasięg w zanurzeniu 19-20 mil (przy prędkości 19 węzłów) zasięg na powierzchni 80 mil (przy prędkości 2 węzłów) uzbrojenie 2 wyrzutnie torped kal. 450 mm

 

 

 

 

Podobne prace

Do góry