Ocena brak

4-tygodniowy zarodek ludzki

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Zarodek taki ma kształt silnie zagiętego walca. Głowowa część zarodka, zawierająca przedni szeroki koniec cewy nerwowej, silnie się uwypukla i tworzy ponad zagłębieniem ustnym, zamkniętym jeszcze od strony cewy pokarmowej błoną gardłową, duży spłaszczony wyrostek czołowy Boczne obramowanie zagłębienia ustnego tworzą dwa symetryczne, niewielkie wyrostki szczękowe, granicę dolną — wyrostki żuchwowe. Brzuszną powierzchnię zarodka uwypukla poniżej tych wyrostków stosunkowo bardzo duży zawiązek serca. Na tym samym mniej więcej poziomie na bocznych powierzchniach głowy zarodka  przebiegają łukowato w kierunku dogrzbietowym trzy wzniesienia; noszą one nazwę łuków skrzelowych, zaś rowkowate zagłębienia, którymi są od siebie oddzielone, nazwę kieszonek skrzelowych. Łuki I, utworzone przez wyrostki żuchwowe, nazwano łukami żuchwowymi, łuki II, leżące do tyłu od żuchwowych, noszą nazwę łuków gnykowych; za łukami III wkrótce utworzą się łuki IV, a w budowie ścian jelita głowowego zaznaczą się jeszcze łuki dalsze: V i VI. Wewnątrz wszystkich tych łuków pojawiają się naczynia tętnicze, tzw. łuki tętnicze łączące aorty brzuszne z grzbietowymi (ryc. 49) oraz chrząstki. Nazwę łuków skrzelowych nadano powyższym tworom dlatego, że u niższych kręgowców wodnych na łukach tych rozwijają się skrzela stanowiące narządy oddechowe tych zwierząt. U ptaków, gadów i ssaków łuki i kieszonki skrzelowe są krótkimi, przejściowymi etapami w różnicowaniu się ścian głowowego odcinka przewodu pokarmowego. W omawianym obecnie 4-tygodniowym zarodku wytworzyło się już wzdłuż jego boczno-grzbietowych powierzchni 20 par somitów. Na brzusznej powierzchni zarodka widzimy przekrój przewodu jelitowo-żółtkowego, w nim otwór prowadzący do jelita środkowego. Między wewnętrzną powierzchnią odchylającej się błony owodni i przewodem jelitowo-żółtkowym zieje szczelinowate wejście do śródza-rodkowej jamy ciała. Od brzusznej powierzchni zarodka w tylnej jego części odchodzi szypuła brzuszna; na jej przekroju poprzecznym widać przecięte: przewód omoczni i naczynia pępkowe.

Podobne prace

Do góry