Ocena brak

3. KREOWANIE I PROMOWANIE INNOWACJI

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Na zdolność do tworzenia i wykorzystywania innowacji ma zawsze duży wpływ inteligencja firmy .Decyduje ona o sposobie wykorzystania przez firmę posiadanych możliwości i okazji , zdolności dostosowania się do nowych sytuacji, tworzeniu i wprowadzaniu śmiałych koncepcji i rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom otoczenia .

Inteligencję firmy kształtują różne jej elementy :

 • inteligencja informacyjna- to zdolność do szybkiego pozyskiwania informacji , gromadzenia ich , przetwarzania i przesyłania właściwym szczeblom zarządzania

 • inteligencja technologiczna - to umiejętność tworzenia , nabywania i wykorzystywania właściwych technologii

 • inteligencja innowacyjna - to stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań , a nawet uznanie innowacyjności za zasadniczy element strategii rozwoju firmy

 • inteligencja finansowa - dotyczy umiejętnego gospodarowania finansami przedsiębiorstwa , ich racjonalnego podziału i wydatkowania na cele bieżące i inwestycyjne

 • inteligencja marketingowa - polega na stałym badaniu rynku , szybkim postrzeganiu potrzeb i życzeń klientów , wyszukiwaniu nisz rynkowych i wchodzeniu na nowe rynki

 • inteligencja organizacyjna - dotyczy zdolności przystosowania się organizacji do zmienianych zadań , kreowania struktur prostych i elastycznych

 • inteligencja społeczna - polega na szczególnej trosce o ludzi , stałym doskonaleniu warunków pracy i płacy , delegowaniu uprawnień

 • inteligencja ekologiczna - wyraża się w stałej trosce o ochronę składników środowiska , ograniczaniu szkodliwych emisji i działań

 

Te poszczególne elementy inteligencji przedsiębiorstwa we wzajemnym powiązaniu decydują o ogólnym potencjale jego inteligencji . Nosicielem tej inteligencji jest całe przedsiębiorstwo rozumiane jako inteligentny system . Wzrost inteligencji owocuje korzystnymi innowacjami .

 

Największe sukcesy w zakresie innowacji przedsiębiorstwo osiąga , jeżeli stosuje konsekwentnie określone zasady działania :

 • stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań - wymaga to otwartości na innowacje i uznania ich za część składową strategii rozwoju firmy

 • tworzenie bazy informacyjnej o innowacjach - informacje powinny pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i zewnętrznych

 • pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości pracowników - nowe pomysły powinny być zawsze wysoko cenione i wyróżniane materialnie i moralnie

 • stwarzanie struktur organizacyjnych sprzyjających innowacyjności - aby działać szybciej i skuteczniej oraz szybko przyswajać innowacje , należy nastawić się na proste , elastyczne struktury , jasne formy organizacji i krótką drogę przepływu informacji

 • stwarzanie odpowiednich warunków dla działalności innowacyjnej - działalnością innowacyjną powinien kierować kompetentny specjalista , posiadający odpowiednie pełnomocnictwo i wiedzę fachową oraz zdolności organizacyjne

 • określenie kierunków działalności innowacyjnej - polega to na definiowaniu problemów wymagających rozwiązania , szczególnie tych , które dają potencjalne możliwości korzystnych pomysłów , odkryć i projektów

 • włączanie pracowników w proces zmian - prawidłowe realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych wymaga zawsze aktywnego uczestnictwa w nich ludzi i poczuwania się do odpowiedzialności za ich przebieg i efekty

 • doskonalenie umiejętności kierowania , tworzenie „ generacji ” innowacyjnych kierowników - innowacyjny styl kierowania zapewnia kadra o szerokich horyzontach myślowych , otwarta na wszelkiego rodzaju zmiany , aktywna i odważna , pełna inicjatywy i pomysłowości , o wysokich kwalifikacjach

unikanie nadmiaru zmian i pseudonowości - zmiany w systemie pracy firmy nie powinny być częste i mało znaczące , bowiem przytłoczenie zmianami rodzi sytuacje stresowe , pogłębia konserwatyzm pracowników,brak zaangażowania oraz wzmaga opór wobec innowacji

 

Podobne prace

Do góry